RGI.271.55.2018: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice

w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

„Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz  policznikową instalacją energetyczną” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych;

Część 4 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej