RGI.271.60.2018: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2019 – 2020

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Świlcza w zakresie prowadzenia:

a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Świlcza,

b) rachunków bieżących Jednostek Budżetowych podległych Gminy Świlcza,

c) rachunku wspólnej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,

d) wszystkich rachunków pomocniczych prowadzonych dotychczas dla Gminy Świlcza i Jednostek Budżetowych,

e) rachunków depozytowych,

f) rachunków funduszowych,

g) otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków, o których mowa w literach od a do f oraz rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza jeśli wyrażą one zamiar skorzystania z obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.