RGI.271.62.2018: Przeprowadzenie metodycznych warsztatów grupowych dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

  

Szczegółowy zakres:

Przeprowadzenie metodycznych warsztatów grupowych dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Celem przeprowadzenia warsztatów jest zwiększenie wiedzy nauczycieli wiedzy w zakresie metod i form prowadzenia zajęć kształtujących umiejętność uczenia się w zakresie logicznego myślenia, koncentracji, kojarzenia faktów, spostrzegawczości, właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
Liczba osób:

W sześciu placówkach objętych szkoleniem zostanie 130 nauczycieli – liczba ta może ulec zmianie;

Ilość nauczycieli objętych w wsparciem w poddziale na placówki oświatowe

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej) - 25 nauczycieli,
2) Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) - 29 nauczycieli,
3) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 26 nauczycieli
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 19 nauczycieli
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 16 nauczycieli
6) Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 15 nauczycieli