RGI.271.63.2018: Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów pt. „Nowoczesne technologie w Edukacji” dla nauczycieli w sześciu placówkach oświatowych na terenie gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placów

  

Szczegółowy zakres:

Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów pt. „Nowoczesne technologie w Edukacji” dla nauczycieli w sześciu placówkach oświatowych na terenie gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza”.

Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania metod i form Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w procesach nauczania.
Liczba osób:

Ilość nauczycieli do przeszkolenia 130 – liczba ta może ulec zmianie;

Każdy nauczyciel będzie objęty indywidualnym szkoleniem;

Każdy nauczyciel objęty jest indywidualnym szkoleniem w ilości 8 godzin lekcyjnych oraz indywidualną „asystenturą” podczas „lekcji na żywo” w ilości 4 godzin lekcyjnych.

Łącznie 12 godzin lekcyjnych dla każdego nauczyciela.

Zajęcia (przeprowadzenie) i asystentura (przygotowanie, przeprowadzenie i ewaluacja) mają charakter godziny zegarowej.

Szkoleniem indywidualnym objęci są nauczyciele szkół podstawowych z 6 szkół z terenu Gminy Świlcza tj.:

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej) - 25 nauczycieli;
2) Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) - 29 nauczycieli;
3) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 26 nauczycieli;
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 19 nauczycieli;
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 16 nauczycieli;
6) Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 15 nauczycieli.

Ilość nauczycieli może ulec nie wielkiej zmianie.