RGI.271.43.2019: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2019-roku/rgi-271-41-2019

Szacunkowa wartość inwestycji według  kosztorysu inwestorskiego wynosi 808 550,13 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2021 r.;