RGI.271.41.2019: Dostawa - Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • program Funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”,
  • przedmiar robót,
  • wzór umowy – pkt 16 SIWZ,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.