RGI.271.42.2019: Roboty budowlane - Budowa obiektów małej architektury w Woliczce – Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • projekt budowlany pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
  • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Woliczce, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 126/2),
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.