RGI.271.25.2019: Roboty budowlane - Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • projekt budowlany remontu istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
  • przedmiar robót pn.: Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.