RGI.271.23.2019: Roboty budowlane - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647,
 • przedmiar robót pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647 w zakresie:

 1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 0,16 km,
 2. koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV na głębokości 20 cm – 464,000 m2,
 3. wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II – 100,800 m3,
 4. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym, mieszanki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm – 464,000 m2,
 5. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości podbudowy – 464,000 m2 krotność 15,
 6. podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 452 m2,
 7. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm – analogia grubość 5 cm – 436,000 m2,
 8. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – 436,00 m2, krotność -2,
 9. koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm (koryta pod pobocza) – 80,000 m2,
 10. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm – analogia grubość 10 cm (pobocza) – 80,000 m2,
 11. nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – 80,000 m2 krotność 3,
 12. nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 4 cm – 416,000 m2,
 13. nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubość 3 cm – 400,000 m2,
 14. nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy – 400,000 m2.