RGI.271.22.2019: Roboty budowlane - Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • pozwolenie na przebudowę istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 22.05.2019 r., znak: AB.6740.4.60.2019,
  • projekt budowlany przebudowy istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – branża budowlano-konstrukcyjna,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – instalacje elektryczne,
  • przedmiar robót pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – roboty remontowe i renowacyjne,
  • przedmiar robót pn.: Przebudowa istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 891 położonej w miejscowości Bratkowice – instalacja oświetlenia awaryjnego oraz oddymiania, gmina Świlcza,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.