RGI.271.17.2019: Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla, Gmina Świlcza z dnia 31 lipca 2018 r.,
  • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
  • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla, gm. Świlcza, pow. rzeszowski na działkach nr ewid. 439/2, 456/2, 456/3 obr. 0008 Świlcza oraz 2391/7, 2630/7, 2631/2, 2636/2, 2637/2, 2638/2, 2653/4, 2656/2, 2657/2, 2658/2, 2661, 2663, 2669/3, 2670, 2674, 2670, 2674, 2677, 2678 obr. 0005 Mrowla - decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.08.2018 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.245.2018.JT,
  • operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
  • projekt zmiany stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
  • opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrowla”,
  • zezwolenie na usunięcie drzew, rosnących na działkach: 2631/2, 2636/2, 2669/3, 2677 położonych w miejscowości Mrowla, obręb 0005 – decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 23.07.2018 r., znak: OŚ.613.1.56.2018,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
  • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla,
  • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.