RGI.271.19.2019: Roboty budowlane - Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i alejek oraz zjazdu z drogi serwisowej i poboczy w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej Etap I cz. 3

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • projekt budowlany budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • zmiana decyzji Starosty Rzeszowskiego nr 517/4.58/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak: AB.6740.4.58.2017 udzielającej pozwolenia na budowę budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • projekt budowlany zamienny,
 • projekt budowlany budowy zjazdu publicznego,
 • projekt wykonawczy - etap I  - budowy budynku zaplecza szatniowo – socjalnego,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna - budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – Drogi, miejsca postojowe i alejki,
 • przedmiar robót pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i alejek oraz zjazdu z drogi serwisowej i poboczy w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej Etap I cz. 3,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.