RGI.271.6.2019: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2019 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część nr I:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

  • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 400,00 t;
  • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 000,00 t;

Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:

  • Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
  • Świlcza dz. nr ew. 3760/1
  • Świlcza dz. nr ew. 4849
  • Trzciana dz. nr ew. 2375

Kruszywo będzie dowożone do wyżej wskazanych miejsc po drogach o szerokości min. 5,00 m. Dostawy kruszywa będą się odbywać w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony po wyłonieniu Dostawcy (Wykonawcy);

Część nr II:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

  • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 1 000,00 t;
  • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 600,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 3,50 m.

Dotyczy wszystkich części:

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.