Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Można wejść schodami lub podjazdem dla wózków znajdującym się po lewej stronie budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do wyższych pięter można dotrzeć schodami. W budynku nie ma windy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe oraz informacje o druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dodatkowo Urząd posiada oznaczenia w postaci pól uwagi i pasów kontrastowych w ciągu komunikacyjnym (schody). Urząd zapewnia możliwość skorzystania przez osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z pomocy pracownika Urzędu. Usługa jest bezpłatna oraz dostępna w godzinach pracy Urzędu.

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia budynku. Szerokość korytarzy oraz drzwi pozwala na swobodne dotarcie

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Urząd nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz nie posiada pętli indukcyjnych.