linia

Zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,poz.1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo to podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy z wyłączeniem osób pełniących funkcje publiczne (w zakresie informacji mających związek z pełnieniem tej funkcji ) oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrezygnują z przysługującego im prawa ochrony.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w niniejszym Biuletynie (BIP), podany jest zakres wyłączenia, podstawa prawna wyłączenia jawności oraz organ lub osoba, które wyłączenia dokonały lub - jeśli miało to miejsce - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 23 grudzień 2017 18:02 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. sobota, 23 grudzień 2017 18:04 Bogdan Dworak