PETYCJE DO WÓJTA oraz RADY GMINY

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Świlcza

 

Petycja kierowana do Wójta Gminy Świlcza oraz Rady Gminy Świlcza może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

  • publicznym;
  • podmiotu wnoszącego petycję;
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu

wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta Gminy Świlcza.

Petycja powinna zawierać: 

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
  2. Wskazanie adresata petycji,
  3. Wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione przepisami o ochronie danych osobowych. Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym petycja powinna być rozpatrzona.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
droga pocztowa, sekretariat Urzędu Gminy Świlcza (osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP /UGSwilcza/SkrytkaESP; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; faks: +48 17 86 70 157)

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10).

REJESTR PETYCJI:

Tytuł Opublikowano Odsłony
2024.05.07: Petycja w celu zainicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzen ie nowoczesnych technologii automatyzacj[ w procesach administracyjnych gminy 23-05-2024 Odsłon: 113
2024.03.29: Petycja w celu zainicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzen ie nowoczesnych technologii automatyzacj[ w procesach administracyjnych gminy 29-03-2024 Odsłon: 40
2023.12.27: Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie 04-01-2024 Odsłon: 225
2023.12.01: Petycja w sprawie podpisów elektronicznych - dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach - w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków 01-12-2023 Odsłon: 176
2023.12.01: Petycja w sprawie komunikacji publicznej 01-12-2023 Odsłon: 305
2023.11.17: Petycja w sprawie zatwierdzenia wniosku Suwerena RP o publikację oświadczenia ws. fuzji PKN ORLEN z PGNiG i przesianie go do wymienionych we wniosku instytucji 22-11-2023 Odsłon: 194
2023.09.14: Petycja w sprawie komunikacji publicznej 13-11-2023 Odsłon: 244
2023.10.21: Petycja w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy Świlcza dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami 11-11-2023 Odsłon: 263
2023.10.21: Petycja w sprawie nowelizacja prawa geologicznego i górniczego 11-11-2023 Odsłon: 170
2023.09.13: Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie. 17-10-2023 Odsłon: 227