PETYCJE DO WÓJTA oraz RADY GMINY

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Świlcza

 

Petycja kierowana do Wójta Gminy Świlcza oraz Rady Gminy Świlcza może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

  • publicznym;
  • podmiotu wnoszącego petycję;
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu

wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta Gminy Świlcza.

Petycja powinna zawierać: 

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
  2. Wskazanie adresata petycji,
  3. Wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione przepisami o ochronie danych osobowych. Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym petycja powinna być rozpatrzona.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
droga pocztowa, sekretariat Urzędu Gminy Świlcza (osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP /UGSwilcza/SkrytkaESP; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; faks: +48 17 86 70 157)

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10).

REJESTR PETYCJI:

Tytuł Opublikowano Odsłony
2021.01.16: Uzupełnienie do petycji - listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 25-01-2021 Odsłon: 607
2021.01.05: Petycja w sprawie - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 25-01-2021 Odsłon: 580
2020.12.28: Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych 28-12-2020 Odsłon: 628
2020.12.23: Petycja w sprawie "Uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka" 23-12-2020 Odsłon: 812
2020.08.22: Apel o pilne podjęcie w bieżącym roku działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Kamyszyna 22-08-2020 Odsłon: 1032
2020.04.27: Petycja niełączenia klas VIIA i VIIB w Szkole Podstawowej w Trzcianie 19-05-2020 Odsłon: 1116
2020.03.23: Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia przed elektroskażeniami 19-05-2020 Odsłon: 619
2020.04.02: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") 19-05-2020 Odsłon: 532
2019.12.06: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 16-12-2019 Odsłon: 794
2019.11.18: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 05-12-2019 Odsłon: 751