Sekretarz Gminy Świlcza - Wojciech Słowik

 
mgr inż. Wojciech Słowik
Sekretarz Gminy Świlcza
  
Tel.: +48 17 86 70 150
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
_______________________________________________
 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta,
 • opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych zarządzeń dotyczących spraw organizacyjnych,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Urzędu,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i prawa przez pracowników Urzędu,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu dotyczących podziału zadań,
 • koordynowanie właściwej obsługi Rady i jej Komisji,
 • zapewnia poprawność formalno-prawną pism, decyzji administracyjnych i projektów aktów prawnych Wójta i Rady,
 • nadzór nad terminową i rzetelną realizacją uchwał Rady,
 • koordynowanie spraw związanych ze współpracą Gminy z innymi organami, instytucjami i organizacjami,
 • opracowanie imiennych upoważnień dla pracowników Urzędu
 • dbanie o doskonalenie zawodowe pracowników,
 • współdziałanie z sołectwami,
 • organizowanie działalności kontrolnej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
 • organizowanie prac związanych z wyborami i referendum jako pełnomocnik ds. wyborów,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych,
 • czuwanie nad terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • koordynacja spraw dotyczących oceny pracowników samorządowych,
 • nadzoruje obieg informacji w Gminie i w Urzędzie,
 • zapewnienia dostęp do aktualnych uchwał Rady i zarządzeń Wójta poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych Urzędu,
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej; współpraca w tym zakresie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, w tym doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Organizacyjno-Administracyjnym i Promocji,
 • koordynowanie przygotowania Wójtowi odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

W ramach wykonywanych zadań Sekretarz:

 • uprawniony jest do sprawowania kontroli pracy pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych oraz wydawania im poleceń służbowych,
 • uprawniony jest do występowania do Wójta z wnioskami dotyczącymi usprawnienia organizacji pracy Urzędu,
 • uprawniony jest do żądania bieżących informacji i wyjaśnień od pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.