RGI.271.37.2019: Roboty budowlane - Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej
    nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 3/2019 z dnia 04.09.2019 r., znak: AB.6740.15.2.2019,
  • projekt wykonawczy pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • projekt stałej organizacji ruchu pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • opinia geologiczna pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • przedmiar robót pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.