RGI.271.36.2019: Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza z dnia 09 kwietnia 2018 r.,
  • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana,
  • projekt stałej organizacji ruchu Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana,
  • dokumentacja badań podłoża gruntowego do opracowania projektu przebudowy drogi gminnej nr 137500R w Trzcianie,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana,
  • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana - Zamawiający udostępnia przedmiar robót w formacie .zuz oficjalną wersją przedmiaru robót jest załączony do specyfikacji zbiór pdf. Zamieszczona wersja edytowalna jest materiałem pomocniczym i ewentualne błędy obciążają Oferenta,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.