RGI.271.34.2019: Roboty budowlane - Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie (dz. nr ewid. 1547)

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • pozwolenie na przebudowę budynku Domu Ludowego w Dąbrowie na dz. nr ewid. 1547 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 1181/4.117/2019 z dnia 03.07.2019 r., znak: AB.6740.4.117.2019,
  • projekt budowlany pn.: Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie (dz. nr ewid. 1547),
  • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie (działka nr ewid. 1547),
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie (działka nr ewid. 1547),
  • przedmiar robót pn. Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie – roboty budowlano-remontowe,
  • przedmiar robót pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie – instalacje elektryczne i teletechniczne,
  • przedmiar robót pn.: Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie – roboty instalacyjne wod-kan.,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.