PETYCJE DO WÓJTA oraz RADY GMINY

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Świlcza

 

Petycja kierowana do Wójta Gminy Świlcza oraz Rady Gminy Świlcza może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

  • publicznym;
  • podmiotu wnoszącego petycję;
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu

wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta Gminy Świlcza.

Petycja powinna zawierać: 

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
  2. Wskazanie adresata petycji,
  3. Wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione przepisami o ochronie danych osobowych. Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym petycja powinna być rozpatrzona.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
droga pocztowa, sekretariat Urzędu Gminy Świlcza (osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP /UGSwilcza/SkrytkaESP; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; faks: +48 17 86 70 157)

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10).

REJESTR PETYCJI:

Tytuł Opublikowano Odsłony
2023.09.13: Petycja do Wójta gminy Świlcza w sprawie cyberbezpieczeństwa 17-10-2023 Odsłon: 211
2023.09.05: Petycja do Rady Gminy Świlcza w sprawie utworzenie Gminnej Straży Energetycznej 11-09-2023 Odsłon: 326
2023.08.02: Petycja do Rady Gminy Świlcza w sprawie postulatu przystąpienia do związku gmin oferujących Gminną Kartę Dużej Rodziny (Głogów Młp., Boguchwała, Trzebownisko, Błażowa, Hyżne) 25-08-2023 Odsłon: 152
2023.02.21: Petycja do Rady Gminy Świlcza w sprawie przejęcia szkoły muzycznej w Trzcianie 08-05-2023 Odsłon: 367
2023.02.21: Petycja w sprawie Gminnej Karty Dużej Rodziny 21-02-2023 Odsłon: 377
2022.09.14: Petycja w sprawie komunikacji publicznej w Bratkowicach 05-10-2022 Odsłon: 844
2022.03.04: Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza 08-03-2022 Odsłon: 765
2022.02.15: Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza 08-03-2022 Odsłon: 500
2021.03.05: Petycje w sprawach: uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny na ludziach, wymogów dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 na terenie gminy, publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy 05-03-2021 Odsłon: 738
2021.03.05: Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego 05-03-2021 Odsłon: 785