Moja sprawa w urzędzie

Gospodarka odpadami

Siedziba 

    Urząd Gminy Świlcza
    36-072 Świlcza 168
 
Tel.  17 86 70 159
Fax: 17 86 70 157
 
Godziny i miejsce pracy: 

    poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
    Pokój nr 1 (parter)

Obsługa:

    Podinspektor, Andrzej Fuczek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności:

 • prowadzenie zbioru kopii pozwoleń na wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów i decyzji odmownych przekazywanych przez wojewodę lub starostę,
 • przygotowywanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych na ich składowanie lub magazynowanie.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
 • organizowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • udostępnianie na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,
 • przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie recyklingu na terenie gminy, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Tytuł Odsłony
Wniosek o wydanie duplikatu Karty mieszkańca Odsłon: 313
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Odsłon: 3394
Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej Odsłon: 172