Wójt Gminy Świlcza ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych) - nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Nabór prowadzony jest w oparciu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

Głównym celem partnerstwa będzie realizacja projektu polegającego na zakupie sprzętu i/lub pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Zainteresowane i uprawnione podmioty proszę o złożenie oferty w siedzibie gminy, tj. Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój na 205 - sekretariat na II piętrze lub przesłać na adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2023r. do godz. 14.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: „Otwarty nabór partnerów do projektu planowanego do realizacji w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027, Priorytet FEPK.02 ENERGIA I ŚRODOWISKO, Działanie FEPK.02.05 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU; Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych)”, z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 21.08.2023r. do godz. 14.00”.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Świlcza www.swilcza.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne pod nr telefonu 17-86-70-117.

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 28 lipiec 2023 13:45 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 01 sierpień 2023 12:25 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 wrzesień 2023 10:01 Bogdan Dworak