Wójt Gminy Świlcza ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne; nabór nr FEPK.07.12-IP.01-004/23.

Nabór prowadzony jest w oparciu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

Głównym celem partnerstwa jest przygotowanie i realizacja projektu mającego na celu wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (np. matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT) oraz społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Świlcza.

Zainteresowane i uprawnione podmioty proszę o złożenie oferty w siedzibie gminy, tj. Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 205 - sekretariat na II piętrze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2023 r. do godz. 10.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: „Konkurs na nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne; nabór nr FEPK.07.12-IP.01-004/23”, z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 25.10.2023 r. do godz. 10.00”.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Świlcza www.swilcza.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne pod nr telefonu 17-86-70-175.

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o naborze pdf 827.84 KB Bogdan Dworak
Formularz ofertowy (wersja docx) doc 91.50 KB Bogdan Dworak
Informacja o wyborze oferty pdf 124.14 KB Bogdan Dworak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 październik 2023 14:27 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 październik 2023 14:28 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 04 październik 2023 14:21 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 październik 2023 07:45 Bogdan Dworak