KONSULTACJE SPOŁECZNE

Tytuł Opublikowano Odsłony
Konsultacje w sprawie zmiany zapisów załącznika nr 3 „Oświadczenie o bezstronności i niezależności” do Regulaminu Pracy Rady 11-04-2018 Odsłon: 591
Konsultacje w sprawie zmiany zapisów załącznika nr 9 „Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji”, do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów 11-04-2018 Odsłon: 518
Protokół z dnia 26.02.2018 r. z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 26-02-2018 Odsłon: 560
Zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 12-02-2018 Odsłon: 529
2018.3: Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej 23-01-2018 Odsłon: 650