Moja sprawa w urzędzie

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 
Siedziba

Urząd Gminy Świlcza
Adres: 36-072 Świlcza 168

Tel.  17 86 70 127, 138, 168
Fax: 17 86 70 157
 
Godziny i miejsce pracy:

Poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 2 (Parter)

 Obsługa:

Inspektor: mgr Agnieszka Szczygieł, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podinspektor: mgr inż Władysława Rybacka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podinspektor: inż Anna Dziedzic, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • realizacja i koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zwłaszcza wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, walorów ekonomicznych przestrzeni i praw własności,
 • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 • badanie spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium,
 • zbieranie opinii właściwych organów administracji rządowej,
 • uzgadnianie projektu planu z określonymi w ustawie podmiotami,
 • zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,
 • przyjmowanie protestów i zarzutów oraz przygotowanie ich do rozpatrzenia przez Wójta,
 • przygotowanie projektu uchwały wraz z dokumentacją planistyczną pod obrady Rady,
 • prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty planistycznej,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie ich oryginałów,
 • występowanie do Wójta z wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
Tytuł Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Odsłon: 3122
Wniosek o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Gminy Świlcza Odsłon: 2410
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Odsłon: 1769
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Odsłon: 6465
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Odsłon: 2572