Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania:

Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.)
         

     
  UWAGA!!! Wzory pism podatkowych obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji
na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Świlcza.

 
     

 
Pliki do pobrania:

     
   DN-1 -
Deklaracje na podatek od nieruchomości - pobierz...
     
   ZN-1/A -  Dane o nieruchomościach (przeznaczony jest dla jednej nieruchomości; w przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki) - pobierz...
     
   ZN-1/B -  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - pobierz...

  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:50 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:50 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:55 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:51 Bogdan Dworak