Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
        

     
  UWAGA!!! Wzory pism podatkowych obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji
na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Świlcza.

 
     

  
Pliki do pobrania:

     
   DL-1 -
Deklaracje na podatek leśny - pobierz...
     
   ZL-1/A -  Dane o nieruchomościach leśnych (przeznaczony jest dla jednej nieruchomości; w przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki) - pobierz...
     
   ZL-1/B -  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - pobierz...

  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:51 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:51 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:55 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:04 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:50 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 14:07 Bogdan Dworak