Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
       

     
  UWAGA!!! Wzory pism podatkowych obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji
na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Świlcza.

 
     

 
Pliki do pobrania:

     
   DR-1 -
Deklaracje na podatek rolny - pobierz...
     
   ZR-1/A -  Dane o nieruchomościach rolnych (przeznaczony jest dla jednej nieruchomości; w przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki) - pobierz...
     
   ZR-1/B -  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - pobierz...

  
Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:59 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:59 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:07 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:50 Bogdan Dworak