Stawki podatkowe na 2024 r.

Roczne stawki podatku od jednego środka transportowego wynoszą:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 923,00 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 663,00 zł,
 • poniżej 12 ton – 1 847,00 zł;

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 910,00 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 2 109,00 zł,
 • powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton – 2 312,00 zł;

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 • od 7 ton do mniej niż 10 ton – 1 817,00 zł,
 • od 10 ton do mniej niż 12 ton – 2 003,00 zł;

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • przy liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 – 1 847,00 zł,
 • przy liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 22 – 2 017,00 zł.

Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 

1. od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 0,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 32,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,29 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,47 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,17 zł od 1 m2 powierzchni.

3. od budowli: - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy.

Średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 1129), obniża się z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 69,54 zł za 1 dt.

2,5 dt = 173,85 zł
5,0 dt = 347,70 zł

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI