Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.602.4.2022: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza” 08-06-2022 Odsłon: 19
RGP.602.5.2022: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowywania projektu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Sandomierska 08-06-2022 Odsłon: 17
RGP.6341.5.2022: Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji, w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (potok Czarna) przepustu tymczasowego 25-05-2022 Odsłon: 15
RGP.6341.4.2022: Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji administracyjnej, w której udzielono pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-4 na terenie działki nr ewid. 6830 w Bratkowicach 25-05-2022 Odsłon: 21
RGP.6341.4.2022: Obwieszczenie P.G.W. Wody Polskie o wszczęciu postępowania i zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-4 na działce nr ewid. 6830 w miejscowości Bratkowice 05-05-2022 Odsłon: 21
RGP.6331.2.2022: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o przedłużeniu załatwienia sprawy oraz wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej w sprawie naruszenia stosunków wodnych ze szkodą dla działek zlokalizowanych na ul. J. Góreckiego w Rzeszowie 04-05-2022 Odsłon: 23
RGP.6124.2.2022: Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Rzeszowie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntów po eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża “Mrowla-Kostobruk” 11-04-2022 Odsłon: 25
RGP.6341.3.2022: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych z odcinka drogi krajowej nr 95 z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 07-04-2022 Odsłon: 27
RGP.6341.2.2022: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód udzielonego PKP – Polskie linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 18-03-2022 Odsłon: 32
RGP.6220.1.2022: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP – Polskie linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa na odprowadzanie wód powierzchniowych 07-03-2022 Odsłon: 42