Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6341.11.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce nr ewid. 4747/41 w miejscowości Świlcza 22-11-2021 Odsłon: 11
WPN.082.1.34.2021.KCh.1: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Magurska PLH180001 05-11-2021 Odsłon: 17
RGP.6220.24.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na Budowie gazociągu DN100 o długości około 65 m jako drugiego zasilania do SRP Trzciana od gazociągu DN700 relacji Jarosław-Sędziszów wraz z wymianą ZZU wlotowego, z wniosku Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oddział w Tarnowie, 33-152 Podgórska Wola 450 05-11-2021 Odsłon: 17
RGP.6341.9.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działkach o nr ewid.: 4891 oraz 4892 w miejscowości Bratkowice 18-10-2021 Odsłon: 20
RGP.6341.8.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z wniosku “Bratex” Mateusz Lis, Bratkowice 1A, 36-055 Bratkowice 18-10-2021 Odsłon: 19
RGP.6220.20.2021: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przekazaniu przez stronę słowacką decyzji końcowej nr 156/2021 na mocy której Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzenia wspólne Bloku 3 i 4 mogą zostać oddane do eksploatacji 16-09-2021 Odsłon: 27
RGP.6220.5.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego ujęcia wody, wykonanego na potrzeby działalności gospodarczej PGE Dystrybucja S.A. dla studni głębinowej S-1PGE, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1449 w miejscowości Świlcza 31-05-2021 Odsłon: 56
RGP.6220.4.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę polegającą na poborze wody podziemnej z ujęcia wody wykonanego na potrzeby działalności gospodarczej PGE Dystrybucja S.A. dla studni głębinowej S-1PGE, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1449 w miejscowości Świlcza 31-05-2021 Odsłon: 53
RGP.6220.09.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni S-4) dla wodociągowego ujęcia wody BRATKOWICE-DĄBRY na działce nr ewid. 6830 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. z wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Świlcza 168, 36-072 Świlcza 19-05-2021 Odsłon: 91
RGP.6220.1.2021: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 752/2, 764, 765,766 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza 14-05-2021 Odsłon: 63