Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.1.2024: Na podstawie art. 73 ust. 3 aa ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 ze zm.) Wójt Gminy Świlcza informuje o czynnościach podjętych przez organ prowadzący postępowanie – Prezydenta Miasta Rzeszowa – w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z magazynami energii w Rzeszowie, województwo podkarpackie” na działkach lub częściach działek nr ewid.: 1030/1, 1030/7, 1030/8, 1030/14, 1030/15, 1030/16, 1030/17 w obrębie 229 Rzeszów-Pogwizdów 13-02-2024 Odsłon: 21
RGP.6331.2.2022: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o zebraniu materiału dowodowego w sprawie naruszeń stosunków wodnych na ul. Góreckiego w Rzeszowie 25-10-2022 Odsłon: 228
RGP.6124.3.2022: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną 29-09-2022 Odsłon: 214
RGP.6341.11.2022: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania oraz o zebraniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodnoprawną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjnego na działce ewid. 5937/28, obręb Przybyszówka II, a następnie wylotem do rowu na działce nr ewid 5937/30 obręb Przybyszówka II 26-09-2022 Odsłon: 196
RGP.6341.8.2022: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o udzieleniu Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego pozwolenia wodnoprawnego w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333R 18-08-2022 Odsłon: 203
RGP.6341.7.2022: Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z potoku Osina 12-08-2022 Odsłon: 212
RGP.6331.2.2019: Informacja o wyborze biegłego sądowego w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich 19-07-2022 Odsłon: 217
RGP.602.4.2022: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza” 08-06-2022 Odsłon: 212
RGP.602.5.2022: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowywania projektu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Sandomierska 08-06-2022 Odsłon: 221
RGP.6341.5.2022: Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji, w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (potok Czarna) przepustu tymczasowego 25-05-2022 Odsłon: 234