Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RZ.ZUZ.1.4210.58.2021.MK: Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego w cieku wodnym dz. 982/2 obręb. 0004 Dąbrowa 25-02-2021 Odsłon: 8
RZ.ZUZ.1.4210.76.2021.MK: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie gazociągu w cieku wodnym “Węgorzyn” dz. 403/1, obręb 0010 Woliczka 25-02-2021 Odsłon: 9
RGP.6341.1.2021: Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100RC SDR11 dn 63x5,8 w rurze osłonowej PE100 SDR 17,6 dn 110 mm przez wody powierzchniowe płynące cieku “Osina” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 6442 – obręb Bratkowice, gmina Świlcza 15-02-2021 Odsłon: 11
RGP.604.1.2021: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości faktu dostarczenia przez Stronę Ukraińską projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” oraz prognozy oddziaływania na środowisko 06-02-2021 Odsłon: 14
RGP.6220.1.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami gospodarczo-składowymi na działkach nr ewidencji gruntu: 3981, 3982/1, 3984/1, 3985/1, 3986/1, 3983, 3984/2, 3984/3 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza 01-02-2021 Odsłon: 21
RGP.6220.1.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ewid.: 752/2, 764, 765, 766, w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza 27-01-2021 Odsłon: 20
RGP.6220.12.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 17-12-2020 Odsłon: 40
RGP.6220.06.2020: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. informujące o wycofaniu wniosku Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej dotyczącego procedowania "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." 10-12-2020 Odsłon: 42
RGP.6220.07.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2020 r. o przesłaniu uzupełnienia raportu do organu opiniującego w sprawie dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń w miejscowości Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 28-10-2020 Odsłon: 58
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG” 27-10-2020 Odsłon: 59