Prawo lokalne

Zarządzenia 2017

Tytuł Odsłony
Zarządzenie Nr 206.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 grudnia 2017 r . w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Świlcza w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. Odsłon: 628
Zarządzenie Nr 200.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świlcza - stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie Odsłon: 618
Zarządzenie Nr 180.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świlcza Odsłon: 626
Zarządzenie Nr 186.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia niektórych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Odsłon: 981
Zarządzenie Nr 172.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Odsłon: 569
Zarządzenie Nr 141.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. "Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna działanie: 8:1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe. Odsłon: 615
Zarządzenie Nr 131.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza, oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiot użyczenia Odsłon: 614
Zarządzenie Nr 127.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do sporządzenia budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 Odsłon: 627
Zarządzenie Nr 124.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 Odsłon: 607
Zarządzenie Nr 120.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania zgłoszeń złożonych w otwartym naborze na wyłonienie lidera Projektu w celu wspólnej realizacji projektu dot. „Utworzenia i funkcjonowania przez okres 12 miesięcy Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Błędowej Zgłobieńskiej" oraz warunków udziału w postępowaniu Odsłon: 632
Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świlcza Odsłon: 619
Zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2016 rok Odsłon: 582
Zarządzenie Nr 21.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 Odsłon: 605
Zarządzenie Nr 9.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świlcza Odsłon: 626
Zarządzenie Nr 5.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza w okresie przerw świątecznych, ferii (zimowych i wiosennych) oraz w okresie wakacji letnich Odsłon: 605
Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 6.2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic wiejskich na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 592