Moja sprawa w urzędzie

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 
Siedziba

Urząd Gminy Świlcza
Adres: 36-072 Świlcza 168

Tel.  17 86 70 127, 138, 168
Fax: 17 86 70 157

Godziny i miejsce pracy:

Poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 2 (Parter)

Obsługa

Inspektor: mgr Elżbieta Łagowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Młodszy referent: mgr inż. Damian Świętoń, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Podinspektor: mgr Magdalena Prendecka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


 • realizacja i koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zwłaszcza wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, walorów ekonomicznych przestrzeni i praw własności,
 • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 • badanie spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium,
 • zbieranie opinii właściwych organów administracji rządowej,
 • uzgadnianie projektu planu z określonymi w ustawie podmiotami,
 • zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,
 • przyjmowanie protestów i zarzutów oraz przygotowanie ich do rozpatrzenia przez Wójta,
 • przygotowanie projektu uchwały wraz z dokumentacją planistyczną pod obrady Rady,
 • prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty planistycznej,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie ich oryginałów,
 • występowanie do Wójta z wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

   

COM_CONTENT_READ_MOREPlanowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 
Siedziba

    Urząd Gminy Świlcza
    Adres: 36-072 Świlcza 168

Tel. 17 86 70 147
Fax: 17 86 70 157

e-mail: 

     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    
Godziny i miejsce pracy:

    poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
    Pokój nr 105 (I piętro)

Obsługa:
Zastępca Kierownika USC: mgr inż. Paweł RZEPKATen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zastępstwie:
   Inspektor: mgr Marek KOTTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Inspektor: mgr inż. Wioletta BAJEKTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  
Zadania spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej:

 • pomoc przy wypełnianiu, udostępnianie wniosków i przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu CEIDG),
 • przekształcanie wniosków na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG,
 • prowadzenie spraw związanych z archiwizacją wniosków składanych do CEIDG za pośrednictwem urzędu,
 • udostępnianie informacji o danych zgromadzonych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń i odpisów,
 • umożliwianie zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i pomoc w sklasyfikowaniu działalności.

  

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność gospodarcza

Siedziba 

    Urząd Gminy Świlcza
    36-072 Świlcza 168


Tel.  17 86 70 132
Fax: 17 86 70 157

e-mail:

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny i miejsce pracy:

    poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
    Pokój nr 6 (parter)

Obsługa:

    Inspektor, mgr inż. Jakub Potyrała, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
    Inspektor, mgr inż. Damian Dembowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania realizowane w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, a w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji oraz książek dróg publicznych i obiektów mostowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 • zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej na terenie gminy, współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy w zakresie budowy, utrzymania i odnowy dróg,
 • bieżący nadzoru nad stanem dróg, zapewnienie likwidacji ich uszkodzeń, bieżącego utrzymania i remontów dróg oraz porządku w obszarze pasa drogowego,
 • zapewnienie właściwego utrzymania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • zapewnienie właściwego utrzymania i eksploatacji przystanków znajdujących się na terenie gminy w zakresie dróg stanowiących własność Gminy, planowanie potrzeb w zakresie sieci przystanków,
 • zapewnienie zimowego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy, współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy w powyższym zakresie,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz naliczanie stosownych opłat,
 • uzgadnianie zjazdów z dróg gminnych,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • współpraca z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie dbałości o stan dróg i chodników oraz ich oznakowania,
 • nadzór nad pielęgnacją zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników w regularnym transporcie drogowym na terenie Gminy.
   

COM_CONTENT_READ_MOREEksploatacja i utrzymanie dróg

Siedziba 

Urząd Gminy Świlcza
36-072 Świlcza 168

Tel.  17 86 70 138, 137, 159
Fax: 17 86 70 157

Godziny i miejsce pracy:

poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 1, 7 i 8 (parter)

Obsługa:

Inspektor, mgr inż. Dawid Homa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podinspektor, inż. Małgorzata Panek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Zadania realizowane w zakresie spraw:

1. Gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami a w szczególności:

 • opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 • przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
 • występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne,
 • przygotowywanie materiałów do scalenia i podziału,
 • wypłacanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i przejęte na własność przez gminę.

2. Rozgraniczania nieruchomości, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
 • wydawanie upoważnień dla geodety do wykonania ustalenia przebiegu granic,
 • ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami,
 • przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
 • przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do Sądu Rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do Starosty.

3. Prowadzenie spraw dotyczących numeracji nieruchomości, a w szczególności:

 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
 • prowadzenie rejestru wydanych zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
 • umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami miejscowości.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka nieruchomościami

Siedziba 

    Urząd Gminy Świlcza
    36-072 Świlcza 168


Tel.  17 86 70 125
Fax: 17 86 70 157

Godziny i miejsce pracy:

    poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
    Pokój nr 1 (parter)

Obsługa:

    Inspektor, mgr inż. Dawid Homa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
Podinspektor, mgr Justyna Borcz-Konieczna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania realizowane w zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

 • sporządzanie projektów programów ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu urzędu,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych określonych w art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, poprzedzającego wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • przygotowywanie projektów decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz uzgadnianie ich z właściwymi organami,
 • tworzenie programów przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami szczególnymi,
 • przedkładanie Wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych oraz określanie zakresu i terminu ich przedkładania,
 • ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 • udostępnianie danych o stanie środowiska dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska,
 • opracowywanie sprawozdań w sprawie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:

 • uznawanie terenu za formę ochrony przyrody,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 • naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 • wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych, zastosowaniem środków chemicznych, a także niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,
 • składanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z mienia gminnego do organu właściwego do wydania takiego zezwolenia.wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo łowieckie, a w szczególności:

 • opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 • współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zakresie ich zagospodarowania,
 • wyrażanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich,
 • udział w mediacjach polubownego rozstrzygania sporu pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego.

 

COM_CONTENT_READ_MOREOchrona środowiska

Siedziba 

    Urząd Gminy Świlcza
    36-072 Świlcza 168


Tel.  17 86 70 159
Fax: 17 86 70 157

Godziny i miejsce pracy:

    poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
    Pokój nr 1 (parter)

Obsługa:

    Referent, Andrzej Fuczek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności:

 • prowadzenie zbioru kopii pozwoleń na wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów i decyzji odmownych przekazywanych przez wojewodę lub starostę,
 • przygotowywanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych na ich składowanie lub magazynowanie.

Realizacja programu usuwania azbestu (przyjmowanie wniosków, przygotowywanie umów i rozliczanie dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie).

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
 • organizowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • udostępnianie na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,
 • przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie recyklingu na terenie gminy, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

 

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka odpadami

Siedziba
    Urząd Gminy Świlcza
    36-072 Świlcza 168

Tel.  17 86 70 154, 158, 169
Fax: 17 86 70 157

Godziny i miejsce pracy:
    poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
    Pokój nr 3 (parter)

Obsługa:

    Inspektor: Bożena Hul, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Inspektor: Agata Michalik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Inspektor: Barbara Rudy, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przygotowywanie rozstrzygnięć o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. ( Dz. U. Nr 52, poz. 379).

W zakresie wymiaru podatków i opłat:

 • prowadzenie spraw dotyczących:  a) podatku od nieruchomości,  b) podatku rolnego,  c) podatku leśnego,  d) podatku od środków transportowych,  e) opłaty skarbowej,  f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • dokonywanie wymiaru podatku i opłat, przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 • wysyłanie i przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowych, badanie ich pod względem zgodności ze stanem faktycznym i prawnym,
 • prowadzenie kontroli podatkowej,
 • sporządzanie informacji o skutkach udzielonych ulg podatkowych oraz skutkach obniżenia stawek podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań o wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz o zaległościach przedsiębiorców,
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników,
 • prowadzenie postępowania w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz jej zwrotu,
 • opracowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatków,
 • prowadzenie postępowań w zakresie weryfikacji poprawności złożonych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • analizowanie wykonania planu budżetu w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydawanie zaświadczeń i informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie rachunkowości podatkowej i egzekucji podatków i opłat:

 • prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków i opłat oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych,
 • księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie księgowości analitycznej, prowadzenie postępowań związanych z określaniem i zwrotem stwierdzonych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
 • sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów,
 • prowadzenie spraw dotyczących odraczania terminów płatności podatków i opłat, rozkładania na raty lub zaległości dotyczących podatków lub opłat wraz z odsetkami za zwłokę oraz umarzania zaległości i odsetek,
 • prowadzenie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w tym w szczególności kontrolowanie terminowości i kompletności dokonywanych wpłat na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jak upomnienia i tytuły wykonawcze,
 • dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości,
 • bieżące uzgadnianie obrotów kasowych i bankowych z tytułu dokonywanych wpłat,
 • przygotowanie sprawozdań w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat,
 • ustalanie na podstawie ewidencji księgowej, danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, lub stwierdzających stan zaległości podatkowych. 
       
     
  Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Świlcza.

 
     

COM_CONTENT_READ_MOREPodatki

Siedziba

Urząd Gminy Świlcza
36-072 Świlcza 168


Tel. 17 86 70 140, Fax: 17 86 70 157
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 106 (I piętro)

Kierownik
Z upoważnienia Wójta Gminy Świlcza: mgr inż Wioletta BAJEK
W zastępstwie: 
mgr inż. Paweł RZEPKA

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można ponadto: transkrybować zagraniczny dokument stanu cywilnego, odtworzyć zagraniczny dokument stanu cywilnego, zarejestrować urodzenie i zgon, które nastąpiły poza granicami RP  i nie zostały tam zarejestrowane, zarejestrować urodzenie, zawarcie małżeństwa albo zgon, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu  nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać: odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych, zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego, danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia niezbędne  do zawarcia ślubu konkordatowego, zaświadczenia, potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim.

Uwaga. Wdrożona jest e-usługa umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Dzięki niej odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki – w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov. Szczegóły ...

Odpis USC

COM_CONTENT_READ_MOREUrząd Stanu Cywilnego

 
Siedziba

Urząd Gminy Świlcza
Adres: 36-072 Świlcza 168

Tel. 17 86 70 147
Fax: 17 86 70 157

e-mail:
     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 105 (I piętro)

Obsługa
Inspektor: mgr Marek KOT
W zastępstwie:
   Inspektor: mgr inż. Wioletta BAJEK
   Zastępca Kierownika USC: mgr inż. Paweł RZEPKA


zakresu dowodów osobistych: wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy, wydawanie dowodów osobistych po utracie, wydawanie dowodów osobistych osobom małoletnim, wymiana dowodów osobistych;

Wydział prowadzi ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych w systemie teleinformatycznym. Na pisemny wniosek udostępnia się dane ze zbiorów ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. 

  

COM_CONTENT_READ_MOREDowody osobiste

 
Siedziba

Urząd Gminy Świlcza
Adres: 36-072 Świlcza 168

Tel. 17 86 70 147
Fax: 17 86 70 157

e-mail:
     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 105 (I piętro)

Obsługa
Zastępca Kierownika USC: mgr inż. Paweł RZEPKA
W zastępstwie:
   Inspektor: mgr Marek KOT
   Inspektor: mgr inż. Wioletta BAJEK


Zadania:

Z zakresu ewidencji ludności: udostępnianie danych osobowych, wydawanie poświadczenie zameldowań, zameldowanie na pobyt stały, zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 6 miesięcy, wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego, zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną;

Wydział prowadzi ewidencję ludności w systemie teleinformatycznym. Na pisemny wniosek udostępnia się dane ze zbiorów meldunkowych. 

  

COM_CONTENT_READ_MORESprawy meldunkowe

 
Siedziba 

Urząd Gminy Świlcza
36-072 Świlcza 168


Tel. 17 86 70 163
Fax: 17 86 70 157

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 204 (I piętro)

Obsługa:

Bożena Pięta, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzic. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiega c się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości nieprzekraczającej 75% czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznawany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

 1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
 2. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
 3. Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

  Ponadto:

 4. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć ADNOTACJE: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” .
 5. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowi 75% miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1500 zł.
 6. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 7. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją, złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

 


1 dodany przez ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) która weszła w życie z dniem 05.01.2021 r.

 

Zadania realizowane w zakresie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

COM_CONTENT_READ_MORESprawy mieszkaniowe

 
Siedziba 

Urząd Gminy Świlcza
36-072 Świlcza 168


Tel. 17 86 70 163
Fax: 17 86 70 157

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 110 (I piętro)

Obsługa:

Bożena Pięta, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zadania realizowane w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń (przeprowadzanie wizji, przygotowywanie opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 • pomoc i udzielanie informacji przy złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia,
 • przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie gminy,
 • przyjmowanie oświadczeń z inwentaryzacji zapasów napojów alkoholowych,
 • naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń,
 • przygotowywanie zezwoleń i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na:
  a) sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  b) sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  c) jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
  d) wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 • naliczanie opłat za zezwolenia,
 • wszczynanie i prowadzenie postępowania o wygaśnięciu zezwolenia,
 • prowadzenie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia,
 • przygotowanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zmian w zezwoleniach,
 • sporządzanie sprawozdań i ankiet z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za korzystanie z tych zezwoleń,

COM_CONTENT_READ_MOREZezwolenie na alkohol

 
Siedziba 

Urząd Gminy Świlcza
36-072 Świlcza 168


Tel. 17 86 70 163
Fax: 17 86 70 157

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 110 (I piętro)

Obsługa:

Bożena Pięta, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zadania realizowane w zakresie przyznawania dodatku energetycznego.

 

COM_CONTENT_READ_MOREDodatek energetyczny