Platforma Zakupowa

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Więcej informacji ...


Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl


Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

COM_CONTENT_READ_MOREOR-IV.272.2.66.2020: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy. 1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 2) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: – benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości - 1.000 litrów – olej napędowy standardowy w ilości – 45.000 litrów Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje: 1) Warunki zakupu paliwa: a) tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, b) tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego. 2) Rozliczanie za zakup paliw dokonywane będzie na podstawie ewidencji pobranego paliwa potwierdzanego przez wydającego paliwo i pobierającego paliwo, prowadzonych oddzielnie dla każdego pojazdu. 3) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 4) Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy w momencie tankowania paliw przez Zamawiającego pomniejszone o rabat podany w ofercie. 5) Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z 2-tygodniowym okresem rozliczeniowym (od 1 do 15-tego i od 16-tego do ostatniego dnia każdego miesiąca). Rozliczanie zakupionego paliwa odbywać się będzie za pomocą faktur VAT, oddzielnie dla każdego pojazdu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MOREZWiK 245/12/2020: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:
1) ogrodzenia działki pawilonu sportowego w Woliczce,
2) ogrodzenia boiska sportowego w Mrowli,
3) ogrodzenia placu zabaw Trzciana Cegielnia,
4) ogrodzenia terenu szkoły Zespołu Szkół w Dąbrowie strona wschodnia i południowa, oraz
5) remont ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Świlczy w zakresie:
a) prace rozbiórkowe,
b) prace montażowe.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.35.2020: Roboty budowlane: Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań. Zadanie 1: Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Bratkowice dz. nr ewid. 6829 w zakresie wykonania: 1) roboty przygotowawcze i wykończeniowe: a) roboty ziemne, b) przestawienie istniejącego ogrodzenia; 2) dostawa i montaż nowych urządzeń: a) wykonanie stref bezpieczeństwa, b) montaż urządzeń: - poz. 5 – zestaw „Zestaw zabawowy 4 wieże” – 1 kpl, - poz. 8 – zestaw „Hu stawka Bocianie gniazdo” – 1 kpl, - poz. 12 – Tablica informacyjna – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zadanie 2: Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach dz. nr ewid. 4776/4 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) montaż zestawu zabawowego „Mały Komandos” – 1 kpl, b) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 2 elementy, c) montaż koszy na śmieci – 1 element, d) montaż tablicy informacyjnej – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zadanie 3: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli dz. nr ewid. 2705 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) demontaż istniejącej huśtawki, pojedynczej z siedziskiem płaskim – 1 element, b) montaż huśtawki, pojedynczej z siedziskiem płaskim – 2 elementy, c) demontaż karuzeli tarczowej istniejącej do przeniesienia w nowe miejsce - 1 szt., d) montaż karuzeli tarczowej – 1 szt., e) montaż zestawu zabawowego „Dejzi i Hyzio” – 1 kpl., e) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 8 elementów, f) montaż koszy na śmieci – 4 elementy; Zadanie 4: Doposażenie siłowni na świeżym powietrzu w Rudnej Wielkiej nr ewid. 1160 w zakresie: 1) wykonanie nawierzchni, 2) montaż wyposażenia: a) montaż stołów z zintegrowanymi ławkami do gry w szachy o wym. 170x180x76 cm z blatem granitowym – 3 elementy, b) montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki o wym. 140x80x87 cm – 1 element, c) ustawienie na fundamencie ławek o wym. 170x40 cm z desek drewnianych – 2 elementy, d) montaż koszy na śmieci – 3 elementy; Zadanie 5: Budowa obiektów małej architektury na Kamyszynie w Świlczy dz. nr 440/1 w zakresie: 1) wykonanie stref bezpieczeństwa, 2) dostawa i montaż urządzeń: a) poz. 1 – zestaw prasa ręczna i wyciąg górny – 1 kpl, b) poz. 2 – zestaw twister + wahadło – 1 kpl, c) poz. 3 – zestaw stepper + prasa nożna – 1 kpl, d) poz. 4 – biegacz – 1 kpl, e) poz. 5 – orbitrek – 1 kpl, f) poz. 6 – betonowy stół do szachów i chińczyka – 2 kpl, g) poz. 7 – piłkarzyki betonowe –1 kpl, h) poz. 8 – ławka parkowa – 4 kpl, i) poz. 8 – kosz na śmieci – 4 kpl, j) poz. 9 – tablica informacyjna – 1 kpl; Treść, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej, wielkość oraz montaż zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.34.2020: Roboty budowlane: Przebudowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świlcza Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań.
Zadanie 1:
Montaż opraw oświetlenia terenu na istniejących słupach na dz. nr ewid. 575/8, 2355, 3698/9, 4029/4, 4029/6 w miejscowości Świlcza oraz na działkach nr ewid. 371/2, 591 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza;
Zadanie 2:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160, gmina Świlcza;
Zadanie 3:
Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Bratkowice na dz. nr ewid. 886/2, 890 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza;

Zadanie 4:
Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 2163/4 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza;
Zadanie 5:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 893/1, 895/2, 896/1, 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1168, 1699 położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza;
Zadanie 6:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka” na dz. nr ewid. 994, 962/3, 1001/2, 1078 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza;
Zadanie 7:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka” na dz. nr ewid. 749/4, 751, 784/2, 785, 793, 875/2, 875/5 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza;
Zadanie 8:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 391/1, 374, 482, 1620/1 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza;
Zadanie 9:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkingu w miejscowości Świlcza” na dz. nr ewid. 575/9, 585, 4837, 4029/3, 4029/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.33.2020: Roboty budowlane: Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.32.2020: Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania.
Zadanie 1:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 13335 R w miejscowości Bratkowice;
Zadanie 2:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. 741/7) w miejscowości Rudna Wielka;

Zadanie 3:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. nr ewid. 646) w miejscowości Rudna Wielka;

Zadanie 4:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Woliczka. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.31.2020: Roboty budowlane: Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice w zakresie wykonana robót:

1) roboty rozbiórkowe;

2) roboty budowlane;

3) roboty elektryczne:

a) trasy kablowe, zasilanie,

b) oprawy oświetleniowe, instalacja,

c) instalacje niskoprądowe, zamknięć ogniowych;

4) roboty wewnętrzne:

a) instalacja wodociągowa,

b) instalacja p.poż. hydrantowa,

c) instalacja kanalizacji sanitarnej,

d) system wentylacji izolowanej,

e) instalacja c.o.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.30.2020: Roboty budowlane: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ewid. 890 położonej w miejscowości Bratkowice – Etap I w zakresie wykonania:

1) WC na poddaszu;

2) instalację oświetleniową;

3) roboty sanitarne:

a) instalacja wodociągowa,

b) instalacja kanalizacji,

c) instalacja c.o. bez grzejników,

d) instalacja gazowa.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.29.2020: Roboty budowlane: Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ewid. 890 położonej w miejscowości Bratkowice – Etap

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2020/2021. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części. Część nr I - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa: 1) załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2) załącznik nr 8 – wzór umowy; Część nr II - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Świlcza, Woliczka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa: 1) załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2, 2) załącznik nr 8 – wzór umowy; Dotyczy wszystkich części zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odśnieżanie i likwidację oblodzenia jezdni w systemie wielozmianowym we wszystkie dni tygodnia (w tym również w dni świąteczne) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne itp.), w razie wystąpienia opadów śniegu oraz bez względu na porę dnia lub nocy, w sposób i z intensywnością warunkowaną wielkością tych opadów tak, by zapewniona została przejezdność dróg oraz związana z tym ciągłość ruchu pojazdów, w tym w szczególności środków transportowych komunikacji publicznej. 2. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania i zwalczania śliskości innych, niż wymienione odpowiednio do części – odcinkach dróg w ramach zlecenia interwencyjnego dokonywanego przez Zamawiającego na wniosek Sołtysów. 3. Jakość wykonywanych usług musi zapewnić dotrzymanie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg (uzyskanie stanu nawierzchni obowiązującego dla standardu, w którym utrzymywana jest droga). 4. Wyposażyć kierowców w telefony komórkowe pracujące w systemie najlepiej obsługiwanym na terenie Gminy Świlcza (podczas wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, kierowcy muszą mieć włączone telefony komórkowe). 5. Prace związane z odśnieżaniem oraz likwidacją oblodzenia wykonawca będzie realizował w całości przy użyciu własnego, bądź będącego w dyspozycji, sprzętu mechanicznego wraz z materiałem uszorstniającym. Sprzęt ma być dostosowany do szerokości odśnieżanych dróg. 6. Warunek wykonania usługi odśnieżania i zwalczania śliskości uważa się za spełniony jeżeli wykonawca uzyska na koniec dnia roboczego odśnieżania i zwalczania śliskości na terenie danego sołectwa potwierdzenie jego Sołtysa w formie podpisu i pieczęci na prowadzonej przez wykonawcę karcie drogowej – co do wykazanych w tej karcie zakresu odśnieżania i efektywnego czasu pracy sprzętu oraz zakresu likwidacji oblodzenia i ilości posypanych kilometrów. 7. Przez efektywny czas pracy sprzętu odśnieżającego i likwidującego oblodzenie rozumie się wyłącznie czas, w którym sprzęt ten jest wykorzystywany bezpośrednio do odśnieżania dróg i likwidacji oblodzenia na odcinkach określonych w niniejszej umowie z wyłączeniem dojazdów, przestojów, przerw itp. 8. Wykonawca zobowiązuje się na zakończenie tygodnia pracy sporządzić raport z wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej siwz potwierdzonych przez Sołtysa i dostarczyć do Urzędu Gminy w każdy poniedziałek. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy to w najbliższy dzień roboczy. Niezłożenie przez Usługodawcę raportu z wykonania usług w wyznaczonym terminie może skutkować ich nierozliczeniem przez Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się na zakończenie każdego miesiąca pracy sporządzić na podstawie raportów tygodniowych – miesięczne sprawozdanie z wykonanych usług z godnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej siwz. 10. Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do używanych do likwidacji oblodzenia materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną. 11. Wykonawca podaje w ofercie cenę jednostkową brutto, w związku z tym Wykonawca przygotowujący ofertę, musi przewidzieć okoliczności, które mogą towarzyszyć temu zamówieniu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.28.2020: Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2020/2021

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont drogi gminnej Nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 3523/2, 6660, 3758/2) w zakresie wykonania: 1) robót przygotowawczych, 2) nawierzchni, 3) poboczy, 4) oznakowania pionowego. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.27.2020: Roboty budowlane: Remont drogi gminnej Nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza w okresie od 1.1.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania.

Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych – z wyjątkiem worka koloru popielatego przeznaczonego na popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania, w który Właściciel wyposaża się we własnym zakresie u Wykonawcy. Cena worka obejmuje koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Uwaga!!! Postępowanie ogłoszone na Platformie Zakupowej po linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/372821

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.26.2020: Usługi: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w Mrowli. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Oferty można składać na dowolną ilość części.
1. Część nr I Wyposażenie meble. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr I przedstawia: 1) tabela 1a - wyposażenie do szatni żłobkowej oraz przedszkolnej, 2) tabela 1b - wyposażenie gabinetu dyrektora, 3) tabela 1c - wyposażenie sali żłobkowej nr 1, 4) tabela 1d - wyposażenie sali żłobkowej nr 2, 5) tabela 1e - wyposażenie sali przedszkolnej, 6) tabela 1 f - wyposażenie pomieszczenia socjalnego, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Część nr II Wyposażenie zabawki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr II przedstawia: 1) tabela 2a - wyposażenie żłobka: zabawki i pomoce dydaktyczne, 2) tabela 2b - wyposażenie do sali przedszkolnej: zabawki i pomoce dydaktyczne, 3) tabela 2c - wyposażenie do sali przedszkolnej: kącik tematyczny, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Część nr III Wyposażenie sprzęt AGD gastronomiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr III przedstawia tabela 3 – wyposażenie AGD gastronomiczne będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Część nr IV Wyposażenie sprzęt AGD pralnia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr IV przedstawia tabela 4 – wyposażenie AGD - pralnia będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Część nr V Wyposażenie RTV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr V przedstawia tabela 5 – wyposażenie – sprzęt RTV będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.25.2020: Dostawa: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 zadań.

  • Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 2710/25, 2710/24, 2710/45) położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza.
  • Zadanie 2: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi krajowej nr 94 w miejscowości Świlcza (na odcinku od km 585,38 do km 585,65) na dz. nr ewid. 4024/1 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
  • Zadanie 3: Instalacja urządzeń na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świlcza (dz. nr ewid. 3668, 3709, 3714, 3713, 3742).
  • Zadanie 4: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 52/7/E w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 4049, 4854, 3713, 3712/1 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
  • Zadanie 5: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Mrowla na dz. nr ewid. 1600/2, 1601, 1602/1, 1602/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza.
  • Zadanie 6: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 7/4/B w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1750/9).
  • Zadanie 7: Montaż drugiej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 35/6/3/WO w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1613/6).
  • Zadanie 8: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 14/7/B w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 1973).
  • Zadanie 9: Przebudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (dz. nr ewid. 724, 722, 720, 718, 717, 714, 716/1).
  • Zadanie 10: Montaż opraw oświetleniowych na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w celu oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 137407R w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 4126, 4125, 6444, 6443, 6440, 6477, 6410).
  • Zadanie 11: Montaż opraw oświetleniowych i przewodu oświetleniowego na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w celu oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 1381R w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na dz. nr ewid. 4040/2, 4219/1, 4219/3, 4219/4, 4220/2, 6526, 6542.
  • Zadanie 12: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV - oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świlcza, Gmina Świlcza na dz. nr ewid. 4049, 4050/2, 4050/1, 4054/1, 4054/2, 4055/2, 4055/1, 4057/7, 4058/9, 4057/6, 4058/10, 4060/3, 4060/4, 4061/5, 4061/6, 4062/2, 4062/3, 4063/2, 4063/4, 4063/3, 4064/2, 4065/1, 4065/2, 4066, 4067/1, 4068, 4073/5, 4073/4, 4073/2, 4073/1, 4074/1, 4074/3, 4075/1, 4858/1, 4077/1, 4077/2, 4077/6, 4084/3, 4084/1, 4085/2, 4085/1, 4088/1, 4089/1, 4089/2, 4092/1, 4093, 4094/6, 4095, 4096, 4097, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106, 4107, 4108/1, 4048/2.
  • Zadanie 13: Budowa oświetlenia siłowni plenerowej w miejscowości Mrowla – lampa hybrydowa na dz. nr ewid. 2710/37 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza .
  • Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.24.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2020/2021.
Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.23.2020: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2020/2021

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnie części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej w zakresie:

1) roboty budowlane,

2) dostawa wyposażenia:

a) szafki dwuskrytkowe o wym. 80x49x150 – 84 szt.,

b) ławki wolnostojące o wym. 120x45 cm – 6 szt.,

c) dostawa i montaż bezkanałowego rekuperatora podsufitowego TX 250-1000 – 1 kpl,

3) instalacja elektryczna wewnętrzna:

a) rozbudowa rozdzielni,

b) instalacja wewnętrzna,

c) instalacja dedykowana,

d) instalacja dedykowana zasilania komputerów - DATA,

e) instalacja komputerowa LAN,

f) demontaż instalacji wewnętrznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.22.2020: Roboty budowlane: Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnie części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Część I:
Zakres robót:
Roboty remontowe w pracowni chemicznej w Trzcianie
Część II:
Zakres robót:
1) roboty remontowe sufitu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Bratkowicach w zakresie:
a) roboty budowlane,
b) roboty elektryczne;
2) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej
w zakresie:
a) biblioteka,
b) wiatrołap i klatka schodowa wejściowa,
c) korytarze parter,
d) korytarz I piętro,
e) korytarz II piętro,
f) klatka schodowa południowa,
g) wymiana posadzki w pomieszczeniu 22,
h) naprawa cokołu;
3) roboty remontowe w budynku Orlika przy Szkole Podstawowej
w Rudnej Wielkiej w zakresie:
a) roboty demontażowe,
b) roboty rozbiórkowe,
c) roboty okładzinowe ścian i posadzek,
d) pozostałe roboty wykończeniowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.21.2020: Roboty budowlane: Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części.

1. Część I: Zakres robót: Roboty remontowe 4 sal lekcyjnych i sali korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie:

1) 4 sale lekcyjne na I piętrze,

2) sala korekcyjna w poziomie niskiego parteru,

3) toaleta dla sali korekcyjnej;

2. Część II: Zakres robót:

1) malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej w Świlczy w zakresie:

a) korytarze parter,

b) korytarze piętro,

c) klatka schodowa północna,

d) klatka schodowa środkowa;

2) roboty remontowe sali w piwnicy w Szkole Podstawowej w Mrowli w zakresie:

a) demontaż instalacji elektrycznych,

b) instalacja oświetleniowa,

c) instalacja gniazd,

d) remont ścian i sufitu,

e) wymiana posadzki;

3) roboty remontowe w Przedszkolu Publicznym w Świlczy w zakresie:

a) 2 sale lekcyjne + sala gimnastyczna na I piętrze,

b) jadalnia,

c) korytarz przy kuchni na I piętrze,

d) kuchnia główna,

e) korytarz na parterze;

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.20.2020: Roboty budowlane - Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świlczy w zakresie:

1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty pokrywcze,
3) przewiązka.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.19.2020: Roboty budowlane - Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • pozwolenie na przebudowę i zmianę użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 2390/4.209/2019 z dnia 31.12.2019 r., znak: AB.6740.4.209.2019,
 • projekt budowlany przebudowy i zmiany użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 • projekt wykonawczy przebudowy i zmiany użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pawilonu usługowego dla potrzeb utworzenia Posterunku Policji na dz. nr ewid. 1096/1 i 1096/2 w Trzcianie gm. Świlcza: branża budowlana + branża sanitarna + branża elektryczna,
 • przedmiar robót – branża budowlana,
 • przedmiar robót – branża sanitarna,
 • przedmiar robót – branża elektryczna,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.18.2020: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonyc

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej na działkach nr ewid.  832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową  nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza na odcinku  drogi o długości 587 mb. Przebudowa skrzyżowania  będzie polegać na wykonaniu  normatywnych łuków relacji skrętnych oraz wykonaniu odcinka drogi  dla rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1386R.

Zakres robót:

roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, rów kryty, przepust w km 0+260.60, przepust w km 0+439, przepusty pod zjazdami, obramowanie, uzupełnienie szczeliny przykrawężnikowej, nawierzchnia jezdni, nawierzchnia drogi rowerowej, zjazdy, pobocza, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obsługa geodezyjna inwestycji.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.17.2020: Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie w zakresie:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty murowe, c) stolarka drzwiowa,
d) ściany,
e) sufity,
f) posadzki;

2) roboty sanitarne:

a) demontaże,
b) instalacja wod-kan,

3) roboty elektryczne:

a) rozdzielnie elektryczne, złącza,
b) instalacja siłowa,
c) oświetlenie,
d) system CCTV i RTV.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.16.2020: Roboty budowlane: Przebudowa wnętrza pawilonu sportowego w Dąbrowie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;

Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.15.2020: Usługi: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instala

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.14.2020: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pał

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II w zakresie:
1) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 108768R na dz. nr ewid. 491, 307 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,350 km;
2) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej na dz. nr ewid. 1073 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,141 km;
3) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137209R na dz. nr ewid. 1064 w miejscowości Dąbrowa – dł. 0,213 km;
4) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137212R na dz. nr ewid. 892 w miejscowości Dąbrowa - dł. 0,255 km;
5) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137808R w miejscowości Rudna Wielka na dz. nr ewid. 785 – dł. 0,116 km;
6) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137110R na dz. nr ewid. 1627 w miejscowości Mrowla – dł. 0,051 km;
7) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej na dz. nr ewid. 106 w miejscowości Woliczka – dł. 0,105 km;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.13.2020: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.12.2020: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.9.2020: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami mał

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.10.2020: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r. - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.8.2020: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r. - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.7.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:
- kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
- kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;
Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.
Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.
Do obowiązków wykonawcy należy:
Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz
z dostarczonym materiałem drogowym.
Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:
- Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
- Rudna Wielka dz. nr ew. 177/9
- Świlcza dz. nr ew. 3760/1
- Świlcza dz. nr ew. 4849
- Trzciana dz. nr ew. 2375
Dostawa musi odbywać się samochodami dostosowanymi do parametrów drogi. Przewiduje się dostawę samochodami solo, zestawami i ciągnikami siodłowymi z naczepą w zależności od miejsc wyładunku. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.5.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) elementy konstrukcyjne, d) ankrowanie ściany szczytowej, e) izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, f) podłoże betonowe na gruncie, g) konstrukcja dachu, h) pokrycie dachu, i) ścianki działowe murowane, ocieplenie ścian zewnętrznych, j) tynki wewnętrzne, k) wylewki, l) ścianki działowe, m) sufity,  n) podsadzki, o) ceramiczne okładziny ścian, p) roboty malarskie, q) stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna, r) stolarka drzwiowa wewnętrzna, s) elewacja, t) rusztowanie, u) cokół, v) roboty kowalsko – ślusarskie, w) dźwig;

2) instalacje sanitarne:

a) instalacja wentylacji, b) instalacja c.o., c) instalacja wod-kan, d) instalacja gazu;

3) instalacja elektryczna:

a) zasilanie: rury osłonowe; koryta; uziemienie: zasilanie, korytka kablowe parter i piętro, montaż rozdzielnicy RG1, montaż rozdzielnicy RGK, montaż rozdzielnicy RG2, uziemienie; szyna wyrównawcza kotłownia; b) parter: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary; c) piętro: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary; d) oświetlenie zewnętrzne; zasilanie pompy ciepła;

4) kanalizacja deszczowa,
5) zagospodarowanie terenu:

a) droga wewnętrzna, miejsca postojowe, c) ciąg pieszy z kotki brukowej betonowej 6/6/6 cm, e) taras z płyt chodnikowych betonowych gr. 8 cm i schody zewnętrzne, g) mur oporowy, 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.2.2020: Roboty budowlane - Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia now

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap I, utwardzenie powierzchni na działkach nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka w zakresie:

1) przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,155 km; 2) przebudowa drogi gminnej Nr 137021R na dz. nr ewid. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,235 km; 3) utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice – dł. 0,042 km; 4) przebudowa drogi gminnej Nr 137110R na dz. nr ewid. 1627 w miejscowości Mrowla – dł. 0,027 km; 5) przebudowa drogi gminnej Nr 137813R na dz. nr ewid. 648/2 oraz drogi gminnej na dz. nr ewid. 2071/2, 2072/2 w miejscowości Rudna Wielka – dł. 0,318 km; 6) przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 3642 w miejscowości Świlcza – dł. 0,122 km; 7) przebudowa drogi gminnej Nr 108763 w miejscowości Świlcza – dł. 0,082 km; 8) przebudowa drogi gminnej Nr 137618R na dz. nr ewid. 3742 w miejscowości Świlcza – dł. 0208 km; 9) przebudowa dróg gminnych na dz. nr ewid. 1440, 1451 w miejscowości Świlcza – dł. 0,290 km; 10) przebudowa drogi gminnej Nr 137500R na dz. nr ewid. 61/1 w miejscowości Trzciana – dł. 0,153 km; 11) przebudowa drogi gminnej Nr 108758R na dz. nr ewid. 1127 w miejscowości Trzciana – dł. 0,231 km; 12) przebudowa drogi gminnej Nr 137510R dz. nr ewid. 1011 oraz drogi gminnej Nr 137509R na dz. nr ewid.1034/1 w miejscowości Trzciana – dł. 0,256 km; 13) przebudowa drogi gminnej Nr 137306R na dz. nr ewid. 688/1 oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka – dł. 0,231 km; Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.4.2020: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap I, utwardzenie powierzchni na działkach nr ewid. 435, 436 w miejscowości Bratkowice oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ewid. 241 w miejscowości Woliczka

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431 w zakresie wykonania:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • podbudowy,
 • nawierzchnia,
 • oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • elementy ulic.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 • projekt wykonawczy pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • wniosek o zgłoszenie wodnoprawne dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 26.04.2018 r.,
 • wniosek o zgłoszenie wodnoprawne dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 04.06.2018 r.,
 • uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie w/s przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 108752 R w m. Bratkowice z drogą powiatową nr 215 R relacji Kupno – Bratkowice – Trzciana z dnia 18.07.2018 r. , znak pisma: ZDP-DU-6/435p/34/2018,
 • warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 z dnia 15.05.2018 r., znak pisma: PSGJA.ZMSZ.763B.043.18,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431,
 • przedmiar robót pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.3.2020: Roboty budowlane - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431, Etap II – km 0+227 – km 0+431

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część nr I:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 200,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 200,00 t;

Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji:

 • Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6
 • Świlcza dz. nr ew. 3760/1
 • Świlcza dz. nr ew. 4849
 • Trzciana dz. nr ew. 2375

Kruszywo będzie dowożone do wyżej wskazanych miejsc po drogach o szerokości min. 5,00 m. Dostawy kruszywa będą się odbywać w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony po wyłonieniu Dostawcy (Wykonawcy);

Część nr II:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

 • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 900,00 t;
 • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 700,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 3,50 m.

Dotyczy wszystkich części:

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.271.1.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.