Szablony artykułów

 

Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska to działania mające na celu właściwe korzystanie z zasobów i składników środowiska, zarówno ożywionych jak i nieożywionych.

Ustawa POŚ definiuje ochronę środowiska jako podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej. Ochrona środowiska polega przede wszystkim na:

– racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

– przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

– przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

 

 

[WPISZ DATĘ,np. 12 sierpnia 2015 r.] zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko [WPISZ NAZWĘ STANOWISKA] w Przykladowej Instytucji Naszym Mieście.

[NAZWA REJESTRU, EWIDENCJI, ZBIORU AKT] zawiera dane od dnia [WPISZ DATĘ] do dnia [Wpisz datę]. Dane udostępniane sa na wniosek.

Na realizację zadania [NAZWA ZADANIA] udzielono zamówienia [NAZWA OFERENTA].

[NAZWA PODMIOTU] ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko [NAZWA STANOWISKA]. Aplikacje można składać w terminie do [TERMIN].

Rada [NAZWA PODMIOTU] zaakceptował w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.

Rada [NAZWA PODMIOTU] Uchwałą nr [NR] z [DATA] zatwierdziła [CO?].

Do [WPISZ DATĘ, np. 23 lutego 2013 roku] sekretariat [NAZWA PODMIOTU] przyjmuje aplikacje kandydatów na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA].

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2015. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans [NAZWA PODMIOTU] na dzień [DATA] oraz informację dodatkową.

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]

Plan finansowy [NAZWA PODMIOTU] na rok [WPISZ ROK] przewiduje przychody w kwocie [WPISZ KWOTĘ] i wydatki w kwocie [WPISZ KWOTĘ].

[WPISZ NAZWĘ PODMIOTU KONTROLUJĄCEGO] przeprowadził w [NAZWA PODMIOTU] kontrolę w zakresie [OKREŚL ZAKRES, TEMATYKE KONTROLI]

[NAZWA_JEDNOSTKI] jest samorządową jednostką budżetową gminy [NAZWA_GMINY]. [NAZWA JEDNOSTKI] została utworzona w roku [ROK] decyzją [NAZWA ORGANU].

Według stanu na dzień [WPISZ DATĘ] wartość majątku publicznego, jaki pozostaje w dyspozycji [NAZWA PODMIOTU], wyniosła [WPISZ KWOTĘ].