Prawo lokalne

Ogłoszenia Wójta Gminy Świlcza

Tytuł Opublikowano Odsłony
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2024/2025 24-01-2024 Odsłon: 903
Nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 03-10-2023 Odsłon: 196
Nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 28-07-2023 Odsłon: 280
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2023/2024 31-01-2023 Odsłon: 1678
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Świlcza 01-09-2022 Odsłon: 280
RRG.042.03.2019: Informacja o wyborze oferty - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii wyłącznie dla potrzeb OSP 29-03-2019 Odsłon: 756
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla obszaru położonego w miejscowości Trzciana 19-11-2018 Odsłon: 864
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 09-10-2018 Odsłon: 816
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2018/2019 05-01-2018 Odsłon: 1011
Ogłoszenie o naborze dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie Lidera Projektu do wspólnej realizacji zadania w ramach Osi priorytetowej IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 18-08-2017 Odsłon: 858
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla terenu o powierzchni około 1,6 ha położonego w miejscowości Świlcza 21-05-2015 Odsłon: 866
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2014 w miejscowości Bzianka 21-05-2015 Odsłon: 811
Ogłoszenie - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 24-01-2014 Odsłon: 1240
Ogłoszenie - złożenie oferty na zakup drzew na terenie wsi Świlcza 17-01-2014 Odsłon: 854
Ogłoszenie - złożenie oferty na zakup drzew na terenie wsi Rudna Wielka 17-01-2014 Odsłon: 809
Ogłoszenie - złożenie oferty na zakup drzew na terenie wsi Trzciana 23-12-2013 Odsłon: 871
Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty na zakup drzew na terenie wsi Trzciana 31-10-2013 Odsłon: 794
Ogłoszenie o przeprowadzeniu zbiórki odpadów zawierających azbest 26-08-2013 Odsłon: 844
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza 07-02-2013 Odsłon: 788
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, zatwierdzonego Uchwałą nr III/29/2002 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2002 r z późn. zm. 18-11-2012 Odsłon: 841