Prawo lokalne

Zarządzenia 2018

Tytuł Odsłony
Zarządzenie Nr 137.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r. Odsłon: 573
Zarządzenie NR 56.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy ŚwiIcza za 2017 rok Odsłon: 581
Zarządzenie Nr 213.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowości Świlcza Odsłon: 604
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Odsłon: 660
Zarządzenie Nr 124.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do sporządzenia projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 Odsłon: 803
Protokół z dnia 26.02.2018 r. z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Odsłon: 656
Zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Odsłon: 708
Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 Odsłon: 753
Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza w okresie w okresie ferii letnich Odsłon: 757