Prawo lokalne

Obwieszczenia z zewnątrz

Tytuł Opublikowano Odsłony
RZ.RUZ.4216.1.2022.RD: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2024 r. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Generalnego Dyrektora Dróg i Autostrad 11-06-2024 Odsłon: 23
RK.ZUZ.4210.137.2024.DS: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie o wydaniu decyzji z dnia 6 czerwca 2024 r. znak: RK.ZUZ.4210.137.2024.DS udzielającej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Osina” (działki nr ewid. 6246, 6247, 6623 obręb 0002 Bratkowice) metodą przewiertu sterowanego, linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKXS 4x120 mm2 w rurze osłonowej PE o średnicy 110 mm 10-06-2024 Odsłon: 21
WPN.6320.2.1.2024.AC.13: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 maja 2024 r. o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mrowle Łąki PLH180043 03-06-2024 Odsłon: 29
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego 12-01-2024 Odsłon: 86
WPN.6320.1.7.2023.DD.4: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2023 r. o zamieszczeniu w dniu 21 listopada 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 5109 opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005 12-12-2023 Odsłon: 116
AB.6740.15.17.2022: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 29 maj 2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 16.05.2023 r. orzekającej o: uchyleniu ostatecznej decyzji Starosty rzeszowskiego z dnia 19.12.2022 r., Nr 11/2022, znak: AB.6740.15.17.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Rozbudowa drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana w zakresie wykonania poboczy i zjazdów”, wydanej na rzecz Wójta Gminy Świlcza; oraz o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Rozbudowa drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana w zakresie wykonania poboczy i zjazdów” 31-05-2023 Odsłon: 136
2023.03.31: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego 31-03-2023 Odsłon: 163
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji z dnia 13 grudnia 2022 r. znak: N-1.7536.1.2022 o zezwoleniu na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w Świlczy, obręb - 0008, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczonych jako działki ewidencyjne m: 2676, 3296, 3297, 3299, 3430, 3431, 3955, 4018, 4019, 1889/3, 3298/3, 3343, 3429/2, 3878/1, 3916/2, 3918, 3956/1, 3958/2, 3956/3, 3959/2, 4131, 4137/4, 4354, 4598, 4747/10 oraz na terenie miasta Rzeszowa, obręb 222 - Przybyszówka Il, województwo podkarpackie, oznaczonych jako działki ewidencyjne m: 2692/2, 2692/3, 5955/10, 5955/13, 5955/15, 5955/4, 5955/6 w celu wykonania robót geologicznych i dojazdów do planowanych odwiertów geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN 700 i DN 400 Jarosław – Sędziszów w m. Świlcza” 16-12-2022 Odsłon: 192
AB.6740.15.20.2022: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2150 R Kupno - Bratkowice - Trzciana, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowia w km 13+835 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” 22-11-2022 Odsłon: 194
AB.6740.15.19.2022: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1333 R Czarna Sędziszowska - Bratkowice - Miłocin polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowia w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” 22-11-2022 Odsłon: 186
RZ.ZUZ.1.4210.588.2021.KW: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Miasto Rzeszów pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej zakończone wylotami nr 688 i 689 do zbiornika retencyjnego - odparowującego na działce nr 5937 /28 obręb 222 Przybyszówka li, a następnie wylotem przelewu awaryjnego nr 690 do rowu R13 na działce nr 5937 /30 obręb 222 Przybyszówka li w Rzeszowie, gm. Miasto Rzeszów 26-10-2022 Odsłon: 225
WSI.401.2.2022.JŁ.11: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji zmieniającej termin wykonania obowiązku określonego w punkcie 1 decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2019 r., znak: WSI.401.2.2019.KN.31, zmienionej decyzją z dnia 25 czerwca 2021 r., znak: WSI.401.2.2020.KN.29. Wyjaśniam, iż nowy termin wykonania tego obowiązku określono na dzień 31 grudnia 2024 r. 02-09-2022 Odsłon: 233
RZ.ZUZ.1.4210.515.2021.JJ: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1333 R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+4581 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (km potoku 11+680)” 10-08-2022 Odsłon: 239
WSI.401.2.2022.JŁ.3: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2019 r., znak: WSI.401.2.2019.KN.31 (zmienionej decyzją z dnia 25 czerwca 2021 r., znak: WSI.401.2.2020.KN.29), dot. nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 91 odcinek Sędziszów – Małopolski – Rzeszów Zachodni w km od 133,600 do 154,900 22-07-2022 Odsłon: 241
RZ.ZUZ.1.4210.189.2022.MKo: Obwieszczenie z dnia 6 maja 2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana 12-05-2022 Odsłon: 258
ORP.2011.40.2022.MP: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 oraz DN700 relacji Jarosław-Sędziszów w obrębie miejscowości Świlcza w granicach powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa w ramach inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław-Sędziszów w m. Świlcza”, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4 10-05-2022 Odsłon: 241
RZ.ZUZ.1.4210.189.2022.MKo: Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Świlcza o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną w ramach zadania pn.: "Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 137501 r w miejscowości Trzciana" w m. Trzciana, gmina Świlcza 04-05-2022 Odsłon: 263
AB.6740.15.10.2021: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 2 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91, na rzecz Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 07-03-2022 Odsłon: 291
SKO.415/457/2021: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Świlcza znak RGP.6733.052.2021.EŁ z dnia 16.11.2021r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją rodiokomunikacyjną (stacją bazową) na działce 483 w msc. Woliczka, gm. Świlcza 10-02-2022 Odsłon: 407
AB.6740.15.10.2021: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 09.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91". 10-01-2022 Odsłon: 320