Prawo lokalne

Obwieszczenia z zewnątrz

Tytuł Odsłony
AB.6740.15.2.2019: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 13.04.2021 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” Odsłon: 63
BID.6733.3.2.2020.MF: Obwieszczenie Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 27 marca 2020 r. o wszczęciu postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nockowa 21, budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Sędziszów - Boguchwała na kablową doziemną odg. Będziemyśl, Nockowa 10, 21 (słup 12-24), na terenie działek oznaczonych nr ewid. 1907, 1957, 412, 377, 370, 347, 345, 346, 344, 343, 324, 323, 353/1, 322/2, 322/1 i 327 położonych w miejscowości Nockowa gmina Iwierzyce, na terenie działek oznaczonych nr ewid. 965/1, 776/5, 777, 801 i 802 położonych w miejscowości Będziemyśl gmina Sędziszów Małopolski oraz na terenie działek oznaczonych nr ewid. 59, 79, 58, 75, 47, 40, 26 i 45 położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska gmina Świlcza Odsłon: 219
WOOŚ.442.1.2018.AD.147: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych Odsłon: 305
DLI.2.6621.68.2017.MLi.6: Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 12 lipca 2018 r. utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. odmawiającej zmiany i uchylenia decyzji Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł "Dębica Pustynia" - Rzeszów węzeł "Rzeszów Zachodni" Odsłon: 438
RZ.1.5.521.1022.2018.RD: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt drcyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na terenie działek o nr ewid. 881/1, 1118/29 w miejscowości Bratkowice Odsłon: 524
SKO.415/397/2017: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 22.05.2018 r. o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Świlcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.13.2017 z dnia 17.09.2017r. Odsłon: 389
SKO.415/66/2018: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 23.05.2018 r. o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Świlcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.45.2017 z dnia 15.02.2018r. Odsłon: 447
SKO.415/77/2018: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 23.04.2018 r. o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Świlcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.1.2018 z dnia 05.03.2018 Odsłon: 421
I-V.746.2.12.2018: Obwieszczenie z dnia 14.02.2018 r. w sprawie wydania przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji Nr 2/12/18, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ramach za da nia inwestycyjnego: "Uzbrojenie terenów inwestycyj nych - Rzeszów-Dworzysko", na działce nr ewid.: 1486 obręb 0008 Świlcza w gminie Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym" Odsłon: 430
I-V.746.2.12.2018: Obwieszczenie z dnia 22.01.2018 r. o wszczęciu przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Rzeszów-Dworzysko", na działce nr ewid.: 1486 obręb 0008 Świlcza w gminie Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym" Odsłon: 473
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”. Odsłon: 396
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 10 listopada 2017r., znak: WI-KS.6220.10.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gm. Boguchwała.nie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”. Odsłon: 384
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie odwiertu Słotwinka 1K-KGZ Czrna Sędziszowska”. Odsłon: 352
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017r., w sprawie postepowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzya NPP). Odsłon: 321
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 16 października 2017r., w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gm. Boguchwała. Odsłon: 687
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 18 września 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gm. Boguchwała. Odsłon: 697
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie strzelnicy sportowej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego, zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gmina Boguchwała”. Odsłon: 339
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie strzelnicy sportowej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego, zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gmina Boguchwała”. Odsłon: 365
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2016 w sprawie uchylenia decyzji wydanej z up. Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 sierpnia 2016 nr RGM.6733.032.20 15 w sprawie odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005. Odsłon: 330
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 19 września 2016 w sprawie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2016 r. znak: RGM.6733.003.2014 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla P4 Sp. z 0.0. pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAYRZE5004B składającej się z wieży stalowej wraz z antenami sektorowymi i radioliniowymi, urządzeniami sterującymi pracą stacji bazowej, ogrodzeniem systemowym oraz budową wewnętrznej linii zasilającej WLZ na terenie części działki nr ew. 1986 obr. Dąbrowa, w Gminie Świlcza, zaś w pkt 2 umorzono postępowanie odwoławcze. Odsłon: 342