Prawo lokalne

Obwieszczenia z zewnątrz

Tytuł Opublikowano Odsłony
AB.6740.15.3.2024 Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa publicznej drogi gminnej w km 0+000 - 0+162 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Świlcza". 24-07-2024 Odsłon: 7
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego 12-01-2024 Odsłon: 119
WPN.6320.1.7.2023.DD.4: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2023 r. o zamieszczeniu w dniu 21 listopada 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 5109 opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005 12-12-2023 Odsłon: 148
AB.6740.15.17.2022: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 29 maj 2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 16.05.2023 r. orzekającej o: uchyleniu ostatecznej decyzji Starosty rzeszowskiego z dnia 19.12.2022 r., Nr 11/2022, znak: AB.6740.15.17.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Rozbudowa drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana w zakresie wykonania poboczy i zjazdów”, wydanej na rzecz Wójta Gminy Świlcza; oraz o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Rozbudowa drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana w zakresie wykonania poboczy i zjazdów” 31-05-2023 Odsłon: 149
2023.03.31: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego 31-03-2023 Odsłon: 177
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji z dnia 13 grudnia 2022 r. znak: N-1.7536.1.2022 o zezwoleniu na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w Świlczy, obręb - 0008, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, oznaczonych jako działki ewidencyjne m: 2676, 3296, 3297, 3299, 3430, 3431, 3955, 4018, 4019, 1889/3, 3298/3, 3343, 3429/2, 3878/1, 3916/2, 3918, 3956/1, 3958/2, 3956/3, 3959/2, 4131, 4137/4, 4354, 4598, 4747/10 oraz na terenie miasta Rzeszowa, obręb 222 - Przybyszówka Il, województwo podkarpackie, oznaczonych jako działki ewidencyjne m: 2692/2, 2692/3, 5955/10, 5955/13, 5955/15, 5955/4, 5955/6 w celu wykonania robót geologicznych i dojazdów do planowanych odwiertów geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN 700 i DN 400 Jarosław – Sędziszów w m. Świlcza” 16-12-2022 Odsłon: 205
AB.6740.15.20.2022: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2150 R Kupno - Bratkowice - Trzciana, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowia w km 13+835 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” 22-11-2022 Odsłon: 209
AB.6740.15.19.2022: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1333 R Czarna Sędziszowska - Bratkowice - Miłocin polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowia w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” 22-11-2022 Odsłon: 201
RZ.ZUZ.1.4210.588.2021.KW: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Miasto Rzeszów pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej zakończone wylotami nr 688 i 689 do zbiornika retencyjnego - odparowującego na działce nr 5937 /28 obręb 222 Przybyszówka li, a następnie wylotem przelewu awaryjnego nr 690 do rowu R13 na działce nr 5937 /30 obręb 222 Przybyszówka li w Rzeszowie, gm. Miasto Rzeszów 26-10-2022 Odsłon: 239
WSI.401.2.2022.JŁ.11: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji zmieniającej termin wykonania obowiązku określonego w punkcie 1 decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2019 r., znak: WSI.401.2.2019.KN.31, zmienionej decyzją z dnia 25 czerwca 2021 r., znak: WSI.401.2.2020.KN.29. Wyjaśniam, iż nowy termin wykonania tego obowiązku określono na dzień 31 grudnia 2024 r. 02-09-2022 Odsłon: 246
RZ.ZUZ.1.4210.515.2021.JJ: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1333 R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+4581 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (km potoku 11+680)” 10-08-2022 Odsłon: 254
WSI.401.2.2022.JŁ.3: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2019 r., znak: WSI.401.2.2019.KN.31 (zmienionej decyzją z dnia 25 czerwca 2021 r., znak: WSI.401.2.2020.KN.29), dot. nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 91 odcinek Sędziszów – Małopolski – Rzeszów Zachodni w km od 133,600 do 154,900 22-07-2022 Odsłon: 253
RZ.ZUZ.1.4210.189.2022.MKo: Obwieszczenie z dnia 6 maja 2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 137501 R w miejscowości Trzciana 12-05-2022 Odsłon: 271
ORP.2011.40.2022.MP: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN400 oraz DN700 relacji Jarosław-Sędziszów w obrębie miejscowości Świlcza w granicach powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa w ramach inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław-Sędziszów w m. Świlcza”, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4 10-05-2022 Odsłon: 254
RZ.ZUZ.1.4210.189.2022.MKo: Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Świlcza o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną w ramach zadania pn.: "Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 137501 r w miejscowości Trzciana" w m. Trzciana, gmina Świlcza 04-05-2022 Odsłon: 275
AB.6740.15.10.2021: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 2 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91, na rzecz Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 07-03-2022 Odsłon: 309
SKO.415/457/2021: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Świlcza znak RGP.6733.052.2021.EŁ z dnia 16.11.2021r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją rodiokomunikacyjną (stacją bazową) na działce 483 w msc. Woliczka, gm. Świlcza 10-02-2022 Odsłon: 422
AB.6740.15.10.2021: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 09.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91". 10-01-2022 Odsłon: 332
AB.6740.15.2.2019: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 13.04.2021 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka od km 0+000,00 do km 0+142,50 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 14-04-2021 Odsłon: 386
BID.6733.3.2.2020.MF: Obwieszczenie Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 27 marca 2020 r. o wszczęciu postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nockowa 21, budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Sędziszów - Boguchwała na kablową doziemną odg. Będziemyśl, Nockowa 10, 21 (słup 12-24), na terenie działek oznaczonych nr ewid. 1907, 1957, 412, 377, 370, 347, 345, 346, 344, 343, 324, 323, 353/1, 322/2, 322/1 i 327 położonych w miejscowości Nockowa gmina Iwierzyce, na terenie działek oznaczonych nr ewid. 965/1, 776/5, 777, 801 i 802 położonych w miejscowości Będziemyśl gmina Sędziszów Małopolski oraz na terenie działek oznaczonych nr ewid. 59, 79, 58, 75, 47, 40, 26 i 45 położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska gmina Świlcza 07-04-2020 Odsłon: 574