Uchwały podjęte w 2010 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLVIII/442/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Związkowi Komunalnemu „Wisłok” w Rzeszowie na finansowanie wspólnego projektu pn.: „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” Odsłon: 728
Uchwała Nr XLVIII/441/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 729
Uchwała Nr XLVIII/440/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 732
Uchwała Nr XLVIII/439/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010 Odsłon: 717
Uchwała Nr XLVII/438/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Odsłon: 717
Uchwała Nr XLVII/437/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010r. w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Świlczy i Bratkowicach Odsłon: 763
Uchwała Nr XLVII/436/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 721
Uchwała Nr XLVII/435/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 729
Uchwała Nr XLVII/434/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 725
Uchwała Nr XLVII/433/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie zadania p.n.: „Remonty dróg gminnych w 2010 r. w Gminie Świlcza” Odsłon: 721
Uchwała Nr XLVII/432/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 686
Uchwała Nr XLVII/431/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 Odsłon: 690
Uchwała Nr XLVI/430/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 Odsłon: 725
Uchwała Nr XLVI/429/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie odwołania od Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie DRZ-732-22-10 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie podjęcia zgodnej z prawem uchwały w sprawie zmiany podziału Gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z nich Odsłon: 665
Uchwała Nr XLV/428/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 683
Uchwała Nr XLV/427/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej na okres 5 lat z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 668
Uchwała Nr XLV/426/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świlcza, a Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” Odsłon: 673
Uchwała Nr XLV/425/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 709
Uchwała Nr XLV/424/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 697
Uchwała Nr XLV/423/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 703
Uchwała Nr XLV/420/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Świlcza, a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” Odsłon: 739
Uchwała Nr XLV/419/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/140/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świlcza a Województwem Podkarpackim dotyczącego współdziałania w zakresie przygotowania i realizacji zadania publicznego pod nazwą „Projekt Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim” Odsłon: 738
Uchwała Nr XLV/418/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Woliczka” Odsłon: 704
Uchwała Nr XLV/417/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzciana” Odsłon: 711
Uchwała Nr XLV/416/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka” Odsłon: 713