Uchwały podjęte w 2010 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLII/390/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Odsłon: 273
Uchwała Nr XLII/389/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 243
Uchwała Nr XLII/388/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 227
Uchwała Nr XLII/387/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 244
Uchwała Nr XLII/386/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 Odsłon: 237
Uchwała Nr XLII/385/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Odsłon: 249
Uchwała Nr XLII/384/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Świlcza Odsłon: 245
Uchwała Nr XLII/383/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Odsłon: 233
Uchwała Nr XLII/382/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/2006 w miejscowości Bratkowice Odsłon: 234
Uchwała Nr XLII/381/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 234
Uchwała Nr XLII/380/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 236
Uchwała Nr XLII/379/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Świlcza do kategorii dróg gminnych Odsłon: 242
Uchwała Nr XLII/378/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 238
Uchwała Nr XLII/377/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w 2009 r. Odsłon: 244
Uchwała Nr XLI/375/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 Odsłon: 235
UCHWAŁA Nr XL/374/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Świlcza na rok 2010 Odsłon: 254
UCHWAŁA Nr XL/ 373/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – I etap zadanie 3 i II etap zadanie 1” Odsłon: 243
UCHWAŁA Nr XL/372/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – roboty w 2010 r.” Odsłon: 249
UCHWAŁA Nr XL/371/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach II etap - roboty w 2010r.” Odsłon: 233
UCHWAŁA Nr XL/370/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich- I etap” Odsłon: 245
UCHWAŁA Nr XL/369/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2010r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 232
UCHWAŁA Nr XL/368/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 Odsłon: 244
UCHWAŁA Nr XL/367/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 Odsłon: 236
UCHWAŁA Nr XL/366/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Świlcza Ryszarda Bachórza Odsłon: 262
UCHWAŁA Nr XXXIX/365/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Świlcza do kategorii dróg gminnych Odsłon: 282