Wybory ławników na lata 2020-2023

Informacja dla mieszkańców Gminy Świlcza o wyborach ławników oraz zasadach zgłaszania kandydatów


Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

W związku z upływem w dniu 30.06.2019 roku czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zwrócił się do Rady Gminy Świlcza z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

 • do Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2 ławników
 • do Sądu Rejonowego w Rzeszowie – 2 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po terminie, tj. po 30 czerwca 2019 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

ŁAWNIKIEM może być wybrany ten kto spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE PRZEZ STOWARZYSZENIE, ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ LUB ZAWODOWĄ (REJESTROWĄ):

ZGŁOSZENIE PRZEZ OBYWATELI:
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZALĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:
Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.
Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy składać w Urzędzie Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 (pokój nr 204 ) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” – w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:30, od wtorku do piątku 7:30 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17/86 70 150

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki są również dostępne w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza.

Tytuł Opublikowano Odsłony
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 03-06-2019 Odsłon: 603
Wzór listy 50 osób zgłaszających kandydata na ławnika 10-06-2019 Odsłon: 615
Oświadczenia kandydata na ławnika nr 1 10-06-2019 Odsłon: 570
Oświadczenia kandydata na ławnika nr 2 10-06-2019 Odsłon: 601