Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.2.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 5600/3, 6724, 6177/1 w miejscowości Bratkowice – instalacja I i II” 04-08-2020 Odsłon: 200
RGP.6341.09.2020: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania i zabraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świlcza na potrzeby realizacji zadania p.n.: “Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ewid. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działkce nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka”. 29-07-2020 Odsłon: 189
RGP.6220.12.2019: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza w sprawie postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie parkingu wraz z drogami manewrowymi obejmującego działki nr ewid. 393/2, 394, 395/7, 395/8, 395/9, 396/7, 396/8, 396/9 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza” 21-07-2020 Odsłon: 221
RGP.6220.01.2020./723.2020.W: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza w związku z wnioskiem Standard Power Development sp.z o.o. i sp. k. o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 5600/3, 6724, 6177/4 w miejscowości Bratkowice – instalacja I i II” 16-07-2020 Odsłon: 216
KUZ.421.91.1.2019.MŁ: Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z wydaniem decyzji nr 105/2020/KUZ dotyczącej odwołania Gminy Żyraków i Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Dębicy oraz Gminy Dębicy 14-07-2020 Odsłon: 192
RGP.6220.07.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 6 lipca 2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania o przesłaniu do uzgodnień Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla-Gieroń” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza” 08-07-2020 Odsłon: 215
RGP.6220.07.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 6 lipca 2020 r. o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla-Gieroń” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza” 08-07-2020 Odsłon: 205
WOOŚ.442.1.2020.AD.5: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą “ Strategią Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 01-07-2020 Odsłon: 213
RGP.6220.05.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2020 r. o wystąpieniu do organów opiniujących w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Punkt zbierania odpadów złomu na działce 181 w obrębie geodezyjnym Trzciana” 30-06-2020 Odsłon: 204
RGP.6220.03.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja i użytkowanie urządzenia do sortowania i pakowania owoców” 02-06-2020 Odsłon: 243