Uchwały podjęte w 2013 r.

Uchwały podjęte w 2013 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLVI/365/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Odsłon: 673
Uchwała Nr XLVI/364/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” Odsłon: 643
Uchwała Nr XLVI/363/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Świlcza Odsłon: 622
Uchwała Nr XLVI/362/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku Odsłon: 622
Uchwała Nr XLVI/361/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 630
Uchwała Nr XLVI/360/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 603
Uchwała Nr XLV/359/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świlcza” oraz zasad i trybu jego nadawania Odsłon: 621
Uchwała Nr XLV/358/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego „WISŁOK” Odsłon: 595
Uchwała Nr XLV/357/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Odsłon: 627
Uchwała Nr XLV/356/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Świlcza a pozostałymi gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT Odsłon: 658
Uchwała Nr XLV/355/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 564
Uchwała Nr XLV/354/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych Odsłon: 573
Uchwała Nr XLV/353/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 577
Uchwała Nr XLV/352/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Świlcza na 2013 rok Odsłon: 588
Uchwała Nr XLV/351/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Odsłon: 573
Uchwała Nr XLV/350/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 663
Uchwała Nr XLV/349/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 595
Uchwała Nr XLV/348/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 598
Uchwała Nr XLV/347/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 597
Uchwała Nr XLIV/346/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 598
Uchwała Nr XLIV/345/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania Odsłon: 583
Uchwała Nr XLIV/344/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 600
Uchwała Nr XLIV/343/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Nr 1/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 604
Uchwała Nr XLIV/342/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych Odsłon: 627
Uchwała Nr XLIV/341/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 630