Uchwały podjęte w 2014 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LIV/421/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” za 2013 rok Odsłon: 200
Uchwała Nr LIV/420/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2013 Odsłon: 188
Uchwała Nr LIV/419/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 206
Uchwała Nr LIII/418/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 199
Uchwała Nr LIII/417/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 190
Uchwała Nr LIII/416/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 192
Uchwała Nr LIII/415/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 191
Uchwała Nr LII/414/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza Odsłon: 208
Uchwała Nr LII/413/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Woliczka” Odsłon: 196
Uchwała Nr LII/412/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka” Odsłon: 205
Uchwała Nr LII/411/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mrowla”. Odsłon: 201
Uchwała Nr LII/410/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa” Odsłon: 193
Uchwała Nr LII/409/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bratkowice” Odsłon: 194
Uchwała Nr LII/408/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błędowa Zgłobieńska” Odsłon: 201
Uchwała Nr LII/407/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej Odsłon: 206
Uchwała Nr LII/406/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nabycia udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej Odsłon: 201
Uchwała Nr LII/405/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2014 w miejscowości Trzciana Odsłon: 194
Uchwała Nr LII/404/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie do sporządzenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana Odsłon: 191
Uchwała Nr LII/403/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 201
Uchwała Nr LII/402/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 196
Uchwała Nr LII/401/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 186
Uchwała Nr LII/400/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych Odsłon: 202
Uchwała Nr LII/399/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty Odsłon: 223
Uchwała Nr LII/398/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 193
Uchwała Nr LII/397/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 203