Uchwały podjęte w 2015 r.

Uchwały podjęte w 2015 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej na okres 20 lat Odsłon: 219
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2015 w miejscowości Trzciana Odsłon: 213
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza w miejscowości Trzciana Odsłon: 225
Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Świlcza Odsłon: 229
Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 225
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 218
Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Świlcza Odsłon: 217
Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2016 - 2019 Odsłon: 238
Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów I trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Odsłon: 220
Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ich użytkownikowi wieczystemu Odsłon: 223
Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 227
Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 216
Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 223
Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Odsłon: 239
Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 241
Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Trzebownisko w przedmiocie powierzenia jej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza w miejscowości Rudna Wielka, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu Rady Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Trzebownisko w przedmiocie powierzenia jej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza w miejscowości Rudna Wielka, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu Odsłon: 250
Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 244
Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowegooraz Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2015 - 2018 Odsłon: 232
Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Odsłon: 228
Uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Odsłon: 248
Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 262
Uchwała Nr X/64/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 226
Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 250
Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 266
Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 240