Uchwały podjęte w 2017 r.

Uchwały podjęte w 2017 roku

Tytuł Odsłony
Uchwala Nr LIII/406/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 704
Uchwała Nr LIII/405/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 r. Odsłon: 747
Uchwała Nr LIII/404/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 r. Odsłon: 689
Uchwała Nr LIII/403/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej Odsłon: 695
Uchwała Nr LIII/402/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych Odsłon: 678
Uchwała Nr LIII/401/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej Odsłon: 700
Uchwała Nr LIII/400/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Odsłon: 713
Uchwała Nr LIII/399/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. Odsłon: 675
Uchwała Nr LIII/398/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 688
Uchwała Nr LIII/397/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 772
Uchwała Nr LIII/396/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty Odsłon: 763
Uchwała Nr LIII/395/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Odsłon: 674
Uchwała Nr LII/394/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Odsłon: 633
Uchwała Nr LII/393/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Odsłon: 782
Uchwała Nr LII/392/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 676
Uchwała Nr LII/391/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 777
Uchwała Nr LII/390/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w odniesieniu do nieruchomości pozostających w zasobie Krajowego Ośrodka Wspa Odsłon: 693
Uchwała Nr LII/389 /2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 627
Uchwała Nr LII/388/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 662
Uchwała Nr LII/387/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 642
Uchwała Nr LII/386/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/358/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 671
Uchwała Nr LI/385/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 865
Uchwała Nr LI/384/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Świlcza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem bu Odsłon: 674
Uchwała Nr LI/383/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 666
Uchwała Nr LI/382/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 w ramach Regionalnego Programu Odsłon: 642